Privacy Policy

  • Home
  • Privacy Policy

2021

Connect hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals een contactformulier en de mogelijkheid tot het aanmelden voor een nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Europese Standaarden) en andere lokale toepasselijke privacy regelgeving. Dit Privacy Reglement betreft de verwerking van persoonsgegevens via connect.sr.

Uitgangspunten

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke lokale privacy regelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Verwerking van persoonsgegevens door Connect

Journalistieke verwerkingen

Connect kan voor journalistieke doeleinden persoonsgegevens verwerken. De verwerkingen vinden plaats door middel van publicatie op onze Website en Sociale Media. Connect zal deze publicaties veelal voor onbepaalde tijd beschikbaar houden. Bij de verwerking voor journalistieke doeleinden kan Connect, indien nodig, ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens en/of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard verwerken.

Voor journalistieke verwerkingen geldt onder de AVG een bijzonder regime. Niet alle verplichtingen van de AVG zijn daarop van toepassing.

Voor zover de verplichtingen van de AVG daarop wel van toepassing zijn, zal Connect deze uiteraard ook naleven. Dat betekent onder meer dat Connect duidelijk zal vaststellen voor welk journalistiek doel de gegevens verwerkt worden, de gegevens niet langer zal bewaren dan noodzakelijk is voor dat doel en de gegevens op passende wijze zal beveiligen.

Nieuwsbrieven en push notificaties

Indien u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of push notificaties van Connect accepteert, kan Connect (tijdelijk) de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • E-mailadres
  • Apparaat-id’s of andere unieke identificaties

Door aanmelding voor nieuwsbrieven en/of het activeren van push notificaties geeft u Connect toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang u de nieuwbrief en/of push notificaties wilt ontvangen. Wanneer u zich afmeldt voor deze dienst(en) zullen uw persoonsgegevens binnen twee (2) werkdagen worden vernietigd. Connect biedt u bij iedere communicatie de mogelijkheid om u af te melden. Met het activeren van de push notificaties verkrijgt Connect geen gegevens die te herleiden zijn naar een individuele gebruiker. Deze gegevens zijn ook niet beschikbaar bij een inzageverzoek. Push notificaties kunnen te allen tijde door de gebruiker zelf worden ge(de)activeerd. 

Contact met Connect 

Connect heeft een gerechtvaardigd belang bij het communiceren met haar publiek en het ontvangen van feedback over haar programma’s en diensten. Connect biedt u dan ook graag de gelegenheid om deze feedback te geven dan wel om anderszins met Connect te communiceren. Hiervoor verwerkt Connect noodzakelijkerwijs de volgende persoonsgegevens:

  • Uw naam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Persoonsgegevens die u via het contactformulier aan Connect heeft verstrekt worden tot maximaal één (1) jaar na het laatste contact bewaard.

Connect kan telefoongesprekken, die binnenkomen op het algemene telefoonnummer van Connect, opnemen voor veiligheids- en trainingsdoeleinden. De opgenomen telefoongesprekken worden maximaal vier (4) weken bewaard, tenzij er sprake is van een incident waardoor een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, bent u niet verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. Let wel dat sommige communicatie, faciliteiten en/of diensten die wij verlenen mogelijk niet goed werken of niet kunnen worden verleend indien u bepaalde persoonsgegevens niet met ons deelt. Wanneer u onze website bezoekt, met ons communiceert of op andere wijze er tussen u en ons interactie plaatsvindt, zullen wij u erop attenderen welke informatie wij van u nodig hebben.

Verstrekking aan derden

Connect zal uw persoonsgegevens niet delen met of anderszins ter beschikking stellen aan derden in binnen- en buitenland, tenzij verstrekking aan derden gerechtvaardigd is met het oog op onze dienstverlening of Connect daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten.

Externe dienstverleners (verwerkers)

Ten behoeve van het verlenen van bepaalde diensten kan Connect gebruik maken van derden. Daarbij blijft Connect verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Deze externe dienstverleners werken volgens onze instructies en Connect heeft met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze externe dienstverleners zijn verplicht de gegevens adequaat te beveiligen.

Connect en social media

Connect is actief op diverse social media. Zij heeft onder meer accounts op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Snapchat, etc. Via deze accounts kunt u reageren op berichten die Connect publiceert. Connect verzamelt geen persoonsgegevens via deze accounts. Wel gebruikt Connect generieke informatie, zoals het aantal reacties, om het bereik van Connect te analyseren en haar aanbod te verbeteren.

Uw rechten

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage (en kopie) van persoonsgegevens die Connect van u verwerkt heeft indienen door het sturen van een e-mail naar info@connect.sr. Daarnaast kunt u Connect verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Bij persoonsgegevens die u ons heeft verschaft en die wij bewaren met het doel om een overeenkomst met u aan te gaan of op basis van uw toestemming, heeft u het recht ons om een kopie van deze informatie te vragen in gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm zodat u dit kunt hergebruiken of doorgeven aan andere organisaties.

In bepaalde omstandigheden heeft u eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ons en kunt u ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en deze te verwijderen. Ook kunt u, daar waar u Connect toestemming heeft verleend uw persoonsgegevens te verwerken, deze toestemming op ieder moment intrekken.

Op deze rechten bestaan echter enkele uitzonderingen. Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend met betrekking tot persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt voor journalistieke doeleinden. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet verwijderen als we wettelijk verplicht zijn deze te behouden of als we deze gegevens bewaren in verband met een overeenkomst met u. Evenzo kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd als het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van iemand anders zou vrijgeven of als het juridisch gezien niet is toegestaan om dergelijke informatie bekend te maken. Ook is het mogelijk dat indien u uw toestemming intrekt, wij een andere rechtsgrond kunnen hebben op basis waarvan wij de persoonsgegevens toch mogen blijven verwerken.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen per email via info@connect.sr.

Ter controle van uw identiteit (bij het doen van een verzoek) kan Connect u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs.

Beveiliging

Connect heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Links naar andere websites

De website van Connect  kan (hyper)links (waaronder in banners en social media content) bevatten waarmee u de website van Connect verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. Connect heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt; op dergelijke websites is dit Privacy Reglement dan ook niet van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de websites van Connect zijn verkregen. Connect accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Wijzigingen Privacy Reglement

Dit reglement is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2020. Connect behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Connect uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt Connect dit op haar Websites.

Vragen en klachten

Als u vragen heeft over dit Privacy Reglement of als u van mening bent dat Connect niet volgens dit reglement handelt of gehandeld heeft, neem dan contact op met Connect door het sturen van een e-mail naar: info@connect.sr.