Wordt 100 de nieuwe 70? Vergrijzing Surinaamse samenleving neemt toe

Aug 19, 2020

Een lang leven leiden is een veel voorkomende wens van velen – en sommigen krijgen misschien gewoon wat ze wensen. De levensverwachtingen in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden zijn voortdurend gestegen, waardoor ook het aantal mensen dat leeft tot 100 jaar stijgt. Dit jaar verwacht de Verenigde Naties dat het aantal honderdplussers wereldwijd zal oplopen tot ongeveer 573.000.

De VS heeft het hoogste absolute aantal honderdplussers ter wereld, met 97.000. Japan komt op de tweede plaats met 79.000 staatsburgers die 100 jaar of ouder zijn, volgens World Atlas . Japan is ook waar ‘s werelds oudste persoon woont. Japan is ook het land met het hoogste percentage honderdplussers, met 6 voor elke 10.000 mensen. Uruguay, Hong Kong en Puerto Rico hebben ook een groot aantal honderdplussers in vergelijking met de bevolkingsomvang.

De Surinaamse situatie blijkt volgens de beschikbare statistieken ook wat hoopgevend te zijn. Na 1980 is het ruwe sterftecijfer in Suriname niet significant toegenomen en schommelt al vele jaren vrijwel stabiel rond de 7‰. In feite kan de reeks vanaf 1972 zelfs stationair worden genoemd.

In cijfers uitgedrukt, zou je wel merken dat er door de jaren heen meer mensen zijn overleden in Suriname. In 1921 waren dat in totaal 2577 personen terwijl in 2012 dit getal opliep naar 3687. Echter moet ook worden opgemerkt dat de bevolking toen vele malen kleiner was dan in 2012.

Projecties

Projecties tonen aan dat de Surinaamse bevolking toeneemt met ongeveer 50.000 personen, tot 2028 berekend. De economisch actieve leeftijdsgroep (15 tot 64 jaar), ondergaat een natuurlijke groei. Dat wil zeggen dat de beroepsbevolking hard groeit en er jaarlijks gemiddeld steeds meer mensen economisch actief zijn. Maar er is een vertraging in de natuurlijke aanwas (geboorten) en de vergrijzing in de samenleving neemt toe. Dat wil zeggen dat de geboorte- en sterftecijfers afnemen: daardoor zijn er minder geboortes per jaar, terwijl de groep seniorenburgers toeneemt.

Levensverwachting Suriname

De levensverwachting voor mannen en vrouwen in Suriname is zienderogen gestegen (bron: ABS, Statistical Papers 16). De levensverwachting voor 0-jarige mannen in 1975 was 67.80 jaar. Voor vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie was dat 70.95 jaar. De levensverwachting in Suriname is niet stationair. Het is door de jaren heen toegenomen. De meest recente sterftetafel voor Suriname, welke gepubliceerd is door het Algemeen Bureau voor de Statistiek is een gemiddelde van de jaren 2013- 2015. In 2013-2015 was de levensverwachting voor 0 jarige mannen 70.07 jaar en voor 0 jarige vrouwen 75.25 jaar. De geschatte levensverwachting is hoger dan vanaf de Onafhankelijkheid in 1975. Naarmate men ouder wordt, neemt de levensverwachting ook af. 10 jarige mannen kunnen uitgerekend gemiddeld nog 61.63 jaren leven terwijl vrouwen 66.61 jaren. 60 jarige vrouwen kunnen vanaf hun leeftijd nog 21.09 jaren leven terwijl mannen 18.49 jaren. Vrouwen boven de 85 jaar kunnen blijkens de gehanteerde formules nog 4.26 jaren leven. Mannen schieten ook hier tijd tekort met 3.97 jaren.

Levensverwachting en de economie

Volgens de wetenschap, kan een verhoogde levensverwachting zowel negatieve als positieve effecten hebben op de economie. Aan de ene kant kan een daling van de sterfte betekenen dat de productiviteit van de beschikbare bronnen (in deze: menselijk kapitaal) optimaal is, dit leidt dus tot een verhoging van het per capita inkomen. Het kan aan de andere kant ook betekenen dat een daling van de sterfte leidt tot een vergroting van de bevolkingsomvang. Dit kan een negatief effect hebben op de economie (door bijvoorbeeld een groeiend gebrek aan landbouwgronden, mijnbouw en bosbouwgronden, voeding etc)

Wanneer er vergrijzing optreedt in een samenleving, legt dat een druk op het sociaal zekerheidsstelsel van de overheid (Algemene Oudedagsvoorziening, ziektekostenverzekering, etc.). Gezien technologien steeds geavanceerder en beter worden, blijft de verwachting van langer kunnen leven ook steeds groeien. Dit in acht nemend, zal het misschien voor Suriname best nodig zijn om ook te denken aan alternatieve modellen voor financiering van een sociaal zekerheidsstelsel.

Wetenschappers, onderzoekers en studenten.
Een onderzoek gestart of afgerond? Daar melding van maken op connect.sr?
Geen kosten aan verbonden. Stuur maar een email naar
info@connect.sr of bel/whatsapp naar +597 8853681