Circulaire Economie bij N.V. EBS

May 24, 2023

Op vrijdag 17 februari 2023 vond er een bijzondere presentatie plaats aan het PTC-University of Applied Sciences. De heer Mathoera, Rishidath, student van het MBA-programma in Innovation & Technology, presenteerde zijn afstudeerproject met de titel “Circulaire economie bij de N.V. EBS.” Deze presentatie markeerde de afronding van zijn studie en het behalen van de titel Master of Business Administration in Innovation & Technology.

De N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) is een staatsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit in Suriname. De organisatie heeft diverse energieopwekkingscentrales verspreid over het land, waar elektrische energie wordt gegenereerd door middel van fossiele brandstoffen. Helaas gaat dit gepaard met de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en afgewerkte oliën, die bijdragen aan milieuproblemen.

Het afstudeerproject van Mathoera richtte zich op het toepassen van circulaire economie in de opwekking van elektriciteit bij de N.V. EBS. Het doel was om economische voordelen te behalen en tegelijkertijd bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 12.5, 13.2 en 7.3. De centrale vraagstelling van het onderzoek was: “Wat is er nodig om de huidige opwekking van elektriciteit bij N.V EBS te transformeren naar een circulaire economie en de SDG’s te behalen?”

Voor het onderzoek werden zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden toegepast. Het kwalitatieve onderzoek omvatte een grondige literatuurstudie en diepte-interviews met experts op het gebied van elektriciteitsopwekking. Het kwantitatieve onderzoek omvatte het verzamelen van gegevens via enquêtes en veldonderzoek naar materiaaleigenschappen en dagelijkse opwekking en verbruik bij de energiecentrales.

Circulaire economie houdt in dat er minder gebruik wordt gemaakt van goederen en services, waardoor de waardeketen minder intensief wordt benut en er zo min mogelijk afval wordt geproduceerd. Als er toch afval ontstaat, wordt getracht om het maximaal te hergebruiken, te recyclen of te verwerken. Door de toepassing van circulaire economie bij de thermische centrales van de N.V. EBS, waar opwekking plaatsvindt door fossiele brandstoffen, kunnen verschillende modellen en technieken worden gebruikt, waaronder de Organic Rankine Cycle (ORC).

Het onderzoek heeft aangetoond dat de toepassing van circulaire economie modellen en technieken leidt tot minder afvalproductie, een verhoogd rendement bij de centrales, economische voordelen voor het bedrijf en het behalen van de SDG-doelstellingen. Door de implementatie van de ORC kunnen de uitlaatgassen nuttig worden gebruikt, kan een nieuw businessmodel worden gecreëerd voor de omgang met afvalolie, kunnen kleine centrales worden vervangen door hybride systemen en kan de CO2-uitstoot worden verminderd.

Na de implementatie van de ORC zal de N.V. EBS jaarlijks 19.125.000 kWh extra elektriciteit kunnen leveren aan de samenleving, wat een extra opbrengst van USD 765.000 betekent. Bovendien worden SDG-doelstellingen 7.3 en 13.2 behaald door de ORC-centrale. Het nieuwe businessmodel voor de omgang met afvaloliën zal de milieuschade beperken en SDG-doelstelling 12.5 behalen, terwijl de verkoop van stookolie aan klanten een nieuwe inkomstenbron voor het bedrijf kan worden, met een geschatte jaarlijkse opbrengst van USD 1.842.750.

Daarnaast kan de vervanging van kleine centrales door hybride systemen leiden tot brandstofbesparing en het behalen van SDG-doelstellingen 7.3 en 13.2. Deze transitie naar hybride systemen biedt aanzienlijke voordelen voor zowel het milieu als de economie van Suriname.

De presentatie van het afstudeerproject van Mathoera heeft aangetoond dat circulaire economie een veelbelovende benadering is voor de N.V. EBS om duurzamer te worden en bij te dragen aan de mondiale duurzaamheidsdoelen. De resultaten van dit onderzoek kunnen dienen als basis voor verdere implementatie van circulaire economiepraktijken in de energiesector van Suriname.


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier