De potentie van Hempcrete als Bouwmateriaal in Suriname

May 23, 2023

Op dinsdag 14 maart 2023 vond de presentatie plaats van het afstudeerproject van Jerry Etiënne Gefferie, die het programma MBA in Innovation & Technology volgde aan het PTC- University of Applied Sciences. Het afstudeerproject had als titel: “De potentie van Hempcrete als Bouwmateriaal in Suriname – Een Beoordeling op het Gebied van Milieu, Economie en Praktijk voor Hempcrete als Bouwmateriaal ten behoeve van Duurzame Woningoplossingen in Suriname.”

Het onderzoek richtte zich op het identificeren van de mogelijkheden om Hempcrete te introduceren in de Surinaamse bouwsector. Het onderzoek omvatte een beoordeling van de technische mogelijkheden van Hempcrete en een vergelijking met het meest gebruikte bouwmateriaal, steen, op verschillende prestatiegebieden en kosten.

De probleemstelling van het onderzoek lag enerzijds bij de bijdrage van de bouwsector, met name de productie van cement/steen, aan de wereldwijde koolstofemissies en het resulterende broeikaseffect. Anderzijds was er de constatering dat de Surinaamse economie sterk afhankelijk is van de ontginning en export van natuurlijke hulpbronnen. Uit de literatuur blijkt dat landen die hun economie baseren op natuurlijke hulpbronnen over het algemeen weinig innoveren, wat nadelig is voor hun internationale concurrentiepositie en economische stabiliteit. De centrale vraag in dit onderzoek was dan ook: “Hoe kan Hempcrete als alternatief bouwmateriaal worden gebruikt in de Surinaamse bouwsector om de concurrentiepositie van het land te vergroten?”

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van een hybride of mixed method research. Deze onderzoeksmethode werd gekozen vanwege de gedetailleerde inzichten die kwalitatieve data kan opleveren, evenals de hoge validiteit van kwantitatieve data. Naast uitgebreid literatuuronderzoek werden enquêtes uitgevoerd om inzicht te krijgen in de kennis, het gedrag en de bereidheid tot verandering van gebruikers en professionals in de bouwsector.

Het project heeft kans van slagen, omdat er een positieve bereidheid tot verandering is geconstateerd bij potentiële consumenten en professionals in de bouwsector. Echter, een gedegen marketingstrategie en samenwerking tussen de private sector, non-gouvernementele organisaties (NGO’s) en de overheid zijn randvoorwaarden voor het succesvol implementeren van dit plan.

De huidige economische situatie vormt een bedreiging voor de succesvolle uitvoering van het plan. De marketinginspanningen zullen zich daarom moeten richten op een specifiek sociaal-economisch segment.


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier