Onderzoek naar de effectiviteit van 3 verschillende soorten mulch op de groei en ontwikkeling van het gewas kool

May 23, 2022

Het gewas kool, Brassica oleracea, is over het algemeen een veel geconsumeerd tuinbouwgewas  dat op vele tuinbouwarealen geteeld wordt. Als gevolg van de voortschrijdende  klimaatsverandering, die gepaard gaat met extreme droogte en neerslag, wordt de teelt, inclusief  de groei en ontwikkeling van het gewas kool, negatief beïnvloed. Door toepassing van geschikte  cultuurmaatregelen, waaronder mulchen, kunnen de kosten voor onder andere irrigatie en het  gebruik van pesticide tot een minimum worden beperkt. 

Antonie Bischop deed aan de Poly Technic College, Programma Agronomie, een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van drie (3) verschillende soorten/typen mulch op de groei en ontwikkeling van het gewas kool, Brassica oleracea, var. TCA

De toegepaste mulch  soorten zijn: Padiekaf, Gras (gemaaid) en Landbouwmat die respectievelijk van organische- en  anorganische origine zijn. 

De gehanteerde onderzoeksmethode is volgens een volledig gewarde  blokkenproef, waarbij elk van de vier plantbedden (12m x 1.2m) als een blok werd beschouwd  en onderverdeeld in vier (4) proefvakken (2.5m x 1.2m) waarop 15 koolplantjes bij een  plantverband van 45cm x 30cm werden overgeplant. De vier (4) behandelingen (drie mulch typen  en controle) zijn vervolgens aselect toebedeeld aan de 4 proefvakken per blok. Gedurende zes  (6) weken, vanaf week 2 na overplanten, driemaal (3x) per week geobserveerd, gemeten en de  verkregen data geregistreerd. Dit onderzoek gaat specifiek in op het effect van de toegepaste  mulch soorten op de groei, ontwikkeling en de productie bij de teelt van het gewas kool, Brassica  oleracea var. TCA. met behulp van de ANOVA variantieanalyse, met steeds een significantieniveau van 5% (p=0,05). 

Na analyse en de onderlinge vergelijking van de toegepaste mulch soorten met elkaar en ten  opzichte van de controle kan worden geconcludeerd dat de toegepaste mulch soorten als  bodembedekker, het zij van organische (Padiekaf en Gras) of anorganische landbouwmat origine  een verschillend effect vertonen op de groei en ontwikkeling van het gewas kool. De pH van de  bodem toont aan dat bij toepassing van een mulch deze niet significant verschilt met de controle.  Hierbij vertoont de Padiekaf mulch soort een positief effect op de groei en ontwikkeling door de  toegenomen pH-waarde van de bodem. De Landbouwmat (anorganisch) heeft de meest  effectieve performance gedurende de vegetatieve fase van groei en ontwikkeling van het gewas,  maar dat deze mulch in economisch opzicht kostenverhogend is. De mulch soort Padiekaf  vertoont de beste productie voor wat betreft het gewicht van het totaal product, alsmede het  gewicht en omtrek van het individuele koolhoofd. Bovendien is deze mulch soort in economisch  opzicht het meest interessante, vanwege het feit dat het om graanafvalresten gaat en dat deze  in grote hoeveelheden beschikbaar zijn. 


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier