De impact van geïntegreerde verslaglegging op de prestaties van beursgenoteerde financiële dienstverleners tussen 2011 – 2015

Apr 6, 2022

Sinds de afgelopen decennia leggen bedrijven c.q. organisaties verantwoording af aan stakeholders die de impact van de  bedrijfsvoering op de wereld continue evalueren. De markt evolueert  voortdurend en de vraag van verschillende belanghebbenden en  financiële professionals, om deze trends te begrijpen en deze trends  te kunnen integreren in zakelijke besluitvorming, neemt toe.  Tegenwoordig is het bedrijfsleven afhankelijk van meer dan financieel  kapitaal om winsten te genereren. Naast financiële informatie onderkennen investeerders ook niet-financiële informatie als nuttig  bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Om deze communicatiekloof te verkleinen heeft de International Integrated Reporting Council (IIRC) de rapportage vorm ‘Integrated Reporting’ (IR) geïntroduceerd. Deze vorm van  verslaglegging behelst het proces gebaseerd op ‘Integrated Thinking’ (IT) oftewel geïntegreerd denken,  toegepast door organisaties over de hele wereld, met als resultaat: periodieke geïntegreerde rapportage  over waarde creatie en gerelateerde verslaglegging over aspecten hiervan. IR biedt de mogelijkheid om  zowel financiële als niet-financiële informatie toegankelijk te maken voor stakeholders, en richt zich  eveneens op de toekomstperspectieven van de organisatie.

Een IR rapport biedt adequate verslaglegging over hoe de strategie van een organisatie, de governance, prestaties en vooruitzichten, in de context van  haar externe omgeving, leiden tot waardecreatie op korte, middellange en lange termijn. De IIRC streeft  sinds 2010 ernaar om IT te verankeren in de reguliere bedrijfspraktijken en faciliteerde deze visie door  een reeks IR-principes te introduceren, in een raamwerk, als de ‘corporate’ rapportage norm. In dit  onderzoek is het ‘IR raamwerk’, welke dateert van 2013, gehanteerd als uitgangspunt.  

Uit vooronderzoek is gebleken dat IR niet alleen de potentie heeft om financiële verslaglegging te  transformeren, maar ook bedrijfsprestaties kan beïnvloeden. Vanwege de beperkte studies die zijn  gedaan, waarbij de focus wordt gelegd op de relatie tussen IR en bedrijfsprestaties, is er in dit onderzoek  hierop ingezoomd. Voor dit onderzoek is de focus gelegd op beursgenoteerde ondernemingen uit de  financiële sector, vanwege het feit dat zij een cruciale rol vervullen in de financiële stabiliteit van de  wereldeconomie en daarom cruciaal zijn voor economische ontwikkeling. Hoewel vooronderzoek stelt dat  IR de potentie heeft om financiële rapportage te transformeren, evenals de prestaties van bedrijven, is er  geen onderzoek gedaan naar de impact van dit concept op de prestaties van beursgenoteerde bedrijven  die zijn geregistreerd als IR-reporters in de database van de Value Reporting Foundation en Black Sun Plc. Naar aanleiding hiervan is in dit onderzoek onderzocht hoe deze financiële dienstverleners zich richten op  de implementatie van IR-praktijken en hoe IR de bedrijfsprestaties beïnvloedt. Op basis van het  vorenstaande is de volgende centrale vraag ontwikkeld: 

“What is the impact of Integrated Reporting (IR) on firms’ performance of publicly listed financial  services companies?” 

Het doel en de relevantie  

Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in IR-praktijken en de impact die het heeft op de  bedrijfsprestaties, met name de financiële prestaties en de financiële gezondheid van de bedrijven. Dit  onderzoek laat ook zien of deze organisaties, door middel van het uitbrengen van een geïntegreerd  rapport, superieure financiële resultaten kunnen behalen. Ten slotte is het doel van dit onderzoek om de  trends van IR door beursgenoteerde financiële dienstverleners te identificeren sinds het eerste IR raamwerk werd vrijgegeven. 

De relevantie van dit onderzoek is tweeledig. Allereerst is de wetenschappelijke relevantie van dit  onderzoek dat deze bijdraagt aan het onderzoeksveld, vanwege het feit dat het meer specifieke inzichten  verschaft in de relatie tussen IR en de bedrijfsprestaties van beursgenoteerde ondernemingen die  financiële diensten verlenen en kan hierdoor worden gebruikt als bron voor toekomstig wetenschappelijk  onderzoek. De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is dat de resultaten een wezenlijke bijdrage  leveren aan het management van beursgenoteerde bedrijven binnen de financiële sector die ernaar  streven om IR in de toekomst te implementeren. 

Integrated Reporting 

Volgens de IIRC behelst een effectieve geïntegreerde rapportage oftewel een IR – rapport niet alleen een  aggregatie van een jaar- en duurzaamheidsverslag, en dient gebruikers daarom een gedetailleerde uitleg  te geven over hoe een organisatie financiële en niet-financiële risico’s beheert om duurzaam rendement  genereren. Aan IR gaat een proces van ‘Integrated Thinking’ vooraf. Hierbij wordt de focus gelegd op het  verschaffen van informatie over de aspecten van Environmental, Social and Governance (ESG) in de  algehele organisatiestrategie en in het besluitvormingsproces. Met het vorenstaande beoogt IR op een  adequate wijze de bedrijfsprestaties in beeld te brengen. Het IIRC heeft in 2013 het eerste ‘IR – framework’ uitgebracht als leidraad voor organisaties om IR adequaat te kunnen implementeren. In dit  raamwerk zijn de leidende principes en standaarden opgenomen die ervoor zorgdragen dat het waarde  creatie proces gewaarborgd blijft. Het raamwerk bestaat uit de volgende belangrijke elementen die IR  reporters moeten belichten: 

IR capitals 

– Financial capital 

– Manufactured capital 

– Intellectual capital 

– Human capital 

– Social and relationship capital 

– Natural capital  

IR content elements 

– Organizational overview and external environment 

– Governance 

– Business model 

– Risks and opportunities 

– Strategy and resource allocation 

– Performance 

– Outlook 

– Basis of presentation 

Vorenstaande aspecten zullen zodanig belicht moeten zijn, dat het waarde creatie proces tot uiting komt.  Ter illustratie is dit proces in figuur 1 opgenomen dat bewerkstelligd wordt door de IR principes en  standaarden uit het raamwerk.

Link Integrated Reporting & Bedrijfsprestaties 

Hoewel de IIRC geen richtlijnen voorschrijft met betrekking tot het rapporteren van prestatie indicatoren,  wordt verwacht dat het toenemende niveau van openbaarmaking conform het IR – raamwerk zal leiden  tot betere bedrijfsprestaties. In dit onderzoek is in dit kader gebruik gemaakt van de prestatie indicatoren, Return on Equity ratio en Solvency ratio, die in dit onderzoek respectievelijk de financiële prestaties en de  financiële gezondheid van de bedrijven meten.  

Methodologie 

Dit onderzoek is kwantitatief van aard, waarbij er gebruik is gemaakt van de volgende  onderzoeksmethoden: 

– Literatuuronderzoek: het bestuderen van relevante naslagwerken, wetenschappelijke artikelen  en theses met betrekking tot IR;  

– Empirisch onderzoek: data verzameling uit beschikbare jaarverslagen en integrated reports van  alle 46 beursgenoteerde financiële instellingen uit de database van IR Reporters. De impact van IR op de bedrijfsprestaties van voornoemde instellingen is geanalyseerd door middel van  regressieanalyse over de periode 2011 – 2015.  

In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van de meervoudige regressieanalyse die de relatie van IR  openbaarmakingen en bedrijfsprestaties modelleert. Het volgend onderzoeksmodel is hiervoor  ontwikkeld en ondersteunt de geformuleerde hypothesen in dit onderzoek: 

FIRMPERF= β0+ β1 IRCE + β2 IRC + β3 SIZE + E, waarbij: 

FIRMPERF= de weerspiegeling is van de bedrijfsprestaties gemeten door middel van de prestatie  indicatoren: Return on Equity ratio (financiële prestaties) en Solvency ratio (financiële gezondheid c.q.  solvabiliteit); 

IRCE= openbaarmakingsindex, waarbij de publicatie van de IR Content Elements is beoordeeld op basis  van een graad tussen 0 – 5, gebaseerd op het IR raamwerk.  

IRC= openbaarmakingsindex, waarbij de publicatie van de IR Capitals is beoordeeld op basis van een graad  tussen 0 – 1, waarbij 0 geen publicatie openbaarmaking betekent en 1 wel. 

SIZE= control variabele. 

Voor het uitvoeren van de statistische toetsen is er gebruik gemaakt van het statistisch programma:  Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  

Conclusie 

Met inachtname van de onderzoeksvraag heeft de uitkomst van dit onderzoek uitgewezen dat zowel de  openbaarmaking van de IR Content Elements alsook de IR Capitals een positief effect hebben op de  financiële prestaties van de ondernemingen. Aan de andere kant laat de uitkomst van dit onderzoek zien  dat de openbaarmaking van de IR Content Elements en IR Capitals respectievelijk geen statistisch  significante impact en een negatief significant effect hebben op de financiële gezondheid van de  ondernemingen. Het laatste behoeft nader onderzoek, vanwege het feit dat er mogelijk andere factoren  zijn die de relatie tussen deze openbaarmakingsindexen en de solvabiliteit beïnvloeden. Dit onderzoek  wijst eveneens uit dat de implementatie van IR door de jaren heen is toegenomen door de veranderende  informatiebehoefte vanuit het maatschappelijk verkeer. Verder kan geconcludeerd worden dat IR, als  exponent van duurzame bedrijfsvoering, in de toekomst essentieel is voor het aantrekken van kapitaal en  daarmee voor de continuïteit van organisaties.  

Aanbevelingen 

1. Op basis van de resultaten, die aangeven dat de openbaarmaking van IR van invloed is op de  financiële prestaties, is het aanbevolen voor bedrijven binnen een andere branche om de  implementatie van IR eveneens te overwegen. Over de hele wereld zijn bedrijven recentelijk in  uitdagende tijden geraakt door de COVID-19-pandemie, waardoor het numeer dan ooit belangrijk  is om IR te implementeren, wat bijdraagt aan het waardecreatie proces. Het vorenstaande kan tevens bijdragen aan het verbeteren van het publieke imago van het bedrijf, het bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en het aantrekken van investeerders. 

2. Vanwege het feit dat IR nog een rapportage standaard is die vrijwillig geïmplementeerd mag  worden, wat kan leiden tot verstoringen en het verkrijgen van een vertekend beeld, is het  aanbevolen IR als verplichte rapportage standaard op te nemen bij wet- en regelgeving om de  vergelijkbaarheid en transparantie te waarborgen. Het vorenstaande zal eveneens de  mogelijkheid bieden voor accountants om assurance – verschaffing te bieden op IR.  

Door Sjaïsta F. Moertabat MSc.

Instituut : Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS)
Opleiding : Master in Accountancy 
Titel : The impact of integrated reporting (IR) on the   firms’ performance of publicly listed financial services companies during the period 2011 – 2015 

Thesiscommissie: 

drs. M. M. Loswijk – Keerveld RA (Begeleider) 

S. Oemar MSc. (Meelezer) 

V. Ramdin MSc. (RC) 

Voor de volledige thesis wordt verwezen naar de bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit van  Suriname: uitleen.adekbib@uvs.edu en/of info.adekbib@uvs.edu

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier