Opleidingsniveau van de moeder en andere factoren essentieel voor kinderontwikkeling in Suriname

Mar 29, 2022

Volgens de literatuur spelen ouders een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Moeders bepalen voor een groot deel de opvoeding, zorg en omgeving waarin een kind opgroeit. Het opleidingsniveau van de moeder is een belangrijke factor bij deze vroege kinderontwikkeling. Uit de literatuur blijkt dat naast het opleidingsniveau van de moeder, ook andere factoren een effect kunnen hebben op deze ontwikkeling. 

Fallon Lambert heeft in 2021 haar Master of Science opleiding Research Methods, met als specialisatie Advanced Research Methods and Techniques, van het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) afgerond. Zij heeft haar thesis verdedigd met het onderwerp ‘Vroege Kinderontwikkeling’ en als titel: “Een onderzoek naar het effect van het opleidingsniveau van de moeder op de vroege ontwikkeling van haar kind(eren) in de leeftijd van 3 en 4 jaar in Suriname”.

Hoe de situatie er voor Suriname uitziet en welke factoren bepalend zijn, is nog niet via verdiepende kwantitatieve statistische analyse vastgesteld. Naar aanleiding hiervan is onderzoek uitgevoerd naar het effect van het opleidingsniveau van de moeder op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 3 en 4 jaar in Suriname. Bij dit onderzoek zijn analyses verricht uit een beschikbaar landelijk en representatief databestand van het Suriname Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 6-onderzoek dat is uitgevoerd in 2018 door het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting i.s.m. het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS).

Lambert haar onderzoek had als doel een bijdrage te leveren aan de methodiek voor berekening van de Early Childhood Development Index (ECDI) ontwikkeling in Suriname. ECDI is een index van de UNICEF om ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 3 en 4 jaar te meten.

Tabel: ECDI status van enkele landen in de CARICOM en Latijns-Amerika

Ten opzichte van landen in de regio die gemiddeld boven de 80% scoren, zit Suriname helaas lager. Uit analyse van het MICS onderzoek blijkt dat ECDI in 2010, 71% en in 2018, 77% was. Voor wat betreft het binnenland scoren kinderen in de leeftijd van 3 en 4 jaar zelfs minder dan het landelijk gemiddelde in Suriname.

Grafiek: ECDI voor kinderen in de leeftijd van 3 en 4 jaar in Suriname naar geslacht, woongebied, leeftijd en bezoek vroege kinderontwikkelingsprogramma

Bron: UNICEF Suriname (2019). Suriname Education Fact Sheet 2019. 

Analyses for learning and equity using MICS 6-data (2018)

Methode & Resulaten

Uit het onderzoek van Lambert blijkt dat er statistisch significant effect is van het opleidingsniveau van de moeder op de ontwikkeling van het kind op secundair en tertiair niveau ten opzichte van moeders die een primair of lager opleidingsniveau hebben. Het blijkt dat het ontwikkelingsniveau van kinderen relatief hoger is, naar gelang hun moeder een hoger opleidingsniveau heeft, indien alle andere factoren constant worden gehouden.

In de literatuur (Roopnarine & Hossain e.a.) werd onder ander de nadruk ook gelegd op het verband tussen wealth index (welvaartsindex), aantal huishoudleden, toegang tot kinderboeken en speelgoed, regio en bezoek aan een vroegekinderontwikkelingsprogramma op de ontwikkeling van het kind. Deze zijn allen getoetst middels twee analysemodellen nl.: regressieanalyse en Structural Equation Modeling (SEM).

Na regressieanalyse heeft het onderzoek aannemelijk gemaakt dat het opleidingsniveau van de moeder, wealth index, aantal boeken en bezoek aan een vroegekinderontwikkelingsprogramma statistisch significant effect hebben op de ontwikkeling van het kind. Uit het SEM model blijken naast de bovenstaande significante variabelen ook regio en het aantal huishoudleden een statistisch significant effect te hebben op de vroegekinderontwikkeling.

Het onderzoek heeft onder andere vanwege het beperkt databestand niet alle factoren meegenomen die effect kunnen hebben op de ontwikkeling van het kind in de leeftijd van 3 en 4 jaar. Ook de verschillende factoren zoals individuele karakteristieken van het kind, cultuur, etniciteit, leefomgeving en andere omgevingsfactoren kunnen effect hebben op de vroege kinderontwikkeling. In de Surinaamse situatie kunnen ook meerdere factoren effect hebben op de ontwikkeling van het kind, vanwege de diversiteit per regio, gezinssamenstelling, welvaart en toegang tot het onderwijs. Dit wordt aangetoond in de SEM analyse.

Een actief ECD-netwerk is aanbevolen met o.a. focal points van verschillende ministeries, ECD-deskundigen, NGO’s, peuterscholen en ouders/verzorgers. Tot slot heeft haar onderzoek als aanbeveling dat de ‘Wet van 1960 Regeling Lager Onderwijs’ (7-12 jaar) verruimd moet worden naar minimaal 4 jaar.

Lambert haar onderzoek is beoordeeld door de commissieleden: Dr. Y. Grift, Ir. R. Assen en Drs. I. Sno, M.Sc.


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier