Optimalisering doorstroom verkeer op de kruispunten MKLweg-Latourweg en de MLKweg- Livorno Beekhuizenweg

Jan 24, 2022

Dagelijks ontstaat op de kruispunten gevormd door de Martin Luther Kingweg-Latourweg en de Martin Luther Kingweg- Livorno Beekhuizenweg een verkeerscongestie tijdens de spitsuren. Weggebruikers die dagelijks deze kruispunten vice versa moeten passeren om hun eindbestemming in Paramaribo en terug moeten bereiken, zitten heel vaak vast in de verkeerscongestie. Hierdoor is er geen optimale doorstroming van het verkeer op de kruispunten. 

Om deze verkeerscongesties te voorkomen heeft Zuleika Sontotinojo, student van de Stichting Polytechnic College Suriname (PTC), zich bezig gehouden met het analyseren en optimaliseren van de verkeersafwikkeling op deze kruispunten. Het doel van dit onderzoek is om ervoor te zorgen dat er optimale doorstroming van het verkeer op de kruispunten gevormd door de Martin Luther Kingweg – Latourweg (kruispunt B) en de Martin Luther Kingweg – Livorno Beekhuizenweg (kruispunt A) komt, vooral tijdens de spitsuren. Zuleika  wilde weten in welke mate de verkeersafwikkeling geoptimaliseerd kan worden op de kruispunten gevormd door de Martin Luther Kingweg –  Latourweg en de Martin Luther Kingweg – Livorno Beekhuizenweg? 

Het Onderzoek

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek verricht. Dit behelst het uitvoeren van verkeersmetingen en een veld oriëntatie. Verder is literatuuronderzoek verricht naar enkele alternatieven die verkeerscongestie zou kunnen minimaliseren. Aan de hand van de verkeerstellingen zijn enkele parameters bepaald zoals de verkeersintensiteit, de gemiddelde wachttijden en de maximale wachtrijlengte. De gemiddelde wachttijden van 1,6, 2, 2,5, 3 en 3,3 seconden zijn te verwaarlozen. De meetresultaten zijn vervolgens getoetst op de intensiteits-, wachttijd- en veiligheidscriterium voor het plaatsen van een verkeersregelinstallatie.

Resultaat

Het is gebleken dat het verkeer tijdens de ochtendspits (7:00u-9:00u) een Zuid-Noordelijke beweging maakt, terwijl het in de avondspits (16:00u-18:00u) het tegendeel bewijst. Er ontstaat op beide kruispunten sluipverkeer en het sluippercentage bedraagt 24%. Hierdoor wordt het doorgaand verkeer op de Martin Luther Kingweg verhinderd met als resultaat de verkeerscongestie. Volgens de berekening met behulp van de methode van Slop (intensiteitscriterium) is een verkeersregelinstallatie op zowel kruispunt A als kruispunt B noodzakelijk tijdens de ochtendspits, terwijl er geen maatregel gewenst is op zowel kruispunt A als kruispunt B volgens het wachttijdcriterium.

Conclusie

Het plaatsen van een verkeersregelinstallatie is niet wenselijk op beide kruispunten volgens het veiligheidscriterium. Als er gelet wordt op de beschikbare ruimte en de hoge kosten voor het aanleggen van een enkelstrooksrotonde kan geconcludeerd worden dat het aanleggen van een rotonde geen alternatief is voor zowel kruispunt A als kruispunt B. Bovendien is het aanleggen van een enkelstooksrotonde geen alternatief bij kruispunt B, omdat de Martin Luther Kingweg uit twee rijstroken in beide richtingen bestaat.

Aanbeveling

Voor het optimaliseren van de verkeersafwikkeling op de kruispunten wordt aanbevolen om eerst de maatregelen te treffen die minder kosten in relatie tot het plaatsen van een verkeersregelinstallatie. Een ander alternatief dat verder onderzocht kan worden is het stimuleren van het openbaar vervoer, waarbij er meerdere bussen beschikbaar worden gesteld voor alle woonwijken in het district Wanica en Para.


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier