Hoeveel energie hebben we nodig om een fatsoenlijk leven voor iedereen te bereiken?

Jan 17, 2022

Tot de electriciteitsvoorzieningsector worden gerekend het elektriciteitsbedrijf, de producenten, de Installateurs en de keuringsinstantie. Suriname heeft ten opzichte van vele ontwikkelingslanden een vrij hoge energie consumptie per hoofd van de bevolking: de energie intensiteit zowel per capita als per BBP is aan de hoge kant. In 2019 bedroeg de totale productie 1550 GWh. met een bevolkingsgrootte van +/-550.000. De elektriciteitsproductie bedroeg dus ongeveer 2818 KWh per hoofd van de bevolking in 2019. 

Op dit moment groeit de vraag naar energie met ongeveer 8 tot 10% per jaar. Echter, vanwege de kleinschaligheid van de economie en de op handen zijnde economische activiteiten in de mijnbouw en daaraan gerelateerde sectoren is het de verwachting dat de vraag dit percentage ver kan overschrijden. In 2021 bedroeg het geïnstalleerd elektrisch vermogen 510 MW. Volgens planning van de Energie Autoriteit Suriname (EAS) zal tegen 2025 731 MW, en in 2040 1600 MW geïnstalleerd moeten zijn om aan de vraag to kunnen voldoen. Er zal naar schatting circa 4.000 GWh aan elektrische energie geproduceerd moeten worden in 2040. 

Voor velen zou een verhoging van de levensstandaard een toename van de energievoorziening vereisen. Tegelijkertijd zou het halen van de huidige klimaatdoelstellingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs gebaat zijn bij een lager energieverbruik. IIASA-onderzoekers hebben beoordeeld hoeveel energie nodig is om de armen in de wereld een fatsoenlijk leven te bieden en hebben ontdekt dat dit kan worden verzoend met inspanningen om de klimaatdoelstellingen te halen.

In de strijd om armoede over de hele wereld uit te roeien en een fatsoenlijke levensstandaard (DLS) te bereiken, is het hebben van voldoende energie een belangrijke vereiste. Ondanks internationale verplichtingen zoals de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, is de vooruitgang bij het bereiken van DLS wereldwijd op veel gebieden traag geweest. Er wordt ook gevreesd dat het verbeteren van de toegang tot energie zou kunnen leiden tot hogere kooldioxide-emissies, wat de doelstellingen om de klimaatverandering te verlichten zou verstoren.

In een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Research Letters, gebruikten IIASA-onderzoekers een multidimensionale benadering van armoede om een uitgebreide wereldwijde studie over DLS uit te voeren. De onderzoekers identificeerden hiaten in DLS per regio en schatten hoeveel energie nodig is om ze te vullen. Ook beoordeelden ze of iedereen een fatsoenlijk leven bieden verenigbaar is met de klimaatdoelen.

Studies over armoede gebruiken vaak een op inkomen gebaseerde definitie voor het definiëren van armoededrempels ($ 1,90 / dag of $ 5,50 / dag), wat verdoezelt dat er andere factoren zijn die direct bijdragen aan het menselijk welzijn. DLS vertegenwoordigt daarentegen een reeks materiële vereisten om de diensten te leveren die nodig zijn voor welzijn, zoals het hebben van voldoende onderdak, voeding, schoon water, sanitaire voorzieningen, kookfornuizen en koeling,en fysiek en sociaal kunnen verbinden via transport- en communicatietechnologieën. Cruciaal is dat dit het mogelijk maakt om de middelen te berekenen die nodig zijn om deze basisdiensten te leveren.

De grootste hiaten in DLS werden gevonden in Afrika ten zuiden van de Sahara, waar meer dan 60% van de bevolking tekortschiet in ten minste de helft van de DLS-indicatoren. 

De onderzoekers identificeerden ook hoge DLS-deprivatie in indicatoren zoals sanitaire voorzieningen en toegang tot water, toegang tot schoon koken en thermisch comfort in Zuid- en Pacifisch Azië, en meer gematigde hiaten in andere regio’s. Een van de meest opvallende bevindingen van de studie was dat het aantal mensen dat volgens DLS van basisbehoeften wordt beroofd, over het algemeen veel groter is dan het aantal mensen in extreme armoede, wat betekent dat de huidige armoededrempels vaak niet consistent zijn met een fatsoenlijk leven.

vond onderdak en vervoer het grootste aandeel.

“De meerderheid van de wereldbevolking heeft momenteel geen fatsoenlijk niveau van gemotoriseerd vervoer. Een belangrijke beleidsles voor nationale overheden is de grote impact van investeringen in het openbaar vervoer om het gebruik van personenauto’s te verminderen, die over het algemeen een veel hoger energieverbruik per persoon hebben”, zegt Jarmo. 

Kikstra, hoofdauteur van de studie en onderzoeker in het IIASA Energy, Climate and Environment Program.

De energie die wereldwijd nodig is om nieuwe huizen, wegen en andere materialen te bouwen om DLS-voorzieningen voor iedereen van 2015 tot 2040 mogelijk te maken, is ongeveer 12 exajoule per jaar. Dit is slechts een fractie van het huidige totale eindverbruik van energie, dat meer dan 400 exajoule per jaar bedraagt. 

 De toename van de jaarlijkse energie voor de exploitatie van deze toename van diensten, inclusief onderhoudskosten, is aanzienlijk en neemt uiteindelijk toe met ongeveer 68 exajoule. Voor sommige landen zou het bereiken van dit doel robuuste veranderingen in de ontwikkeling vereisen, wat een uitdaging zal zijn, vooral in het Globale Zuiden.

“Voor de meeste landen, vooral veel arme landen in Afrika, zijn ongekende groei in energieverbruik en meer eerlijk verdeelde groei essentieel om DLS vóór het midden van de eeuw te bereiken,” voegt Kikstra eraan toe. “Daarom zal de grootste uitdaging voor beleidsmakers zijn om een rechtvaardige verdeling van de toegang tot energie wereldwijd te bereiken, die momenteel nog steeds buiten bereik is.”

Volgens de studie is de hoeveelheid energie die nodig is voor een fatsoenlijk leven wereldwijd minder dan de helft van de totale uiteindelijke energievraag die wordt geprojecteerd onder de meeste toekomstige paden die de temperatuurstijging onder 1,5 ° C houden. Dit geeft aan dat het behalen van DLS voor iedereen niet hoeft in de weg te staan aan de klimaatdoelen.

Hoewel deze verhouding verandert in verschillende klimaatmitigatiescenario’s en per regio, blijven de energiebehoeften voor DLS altijd ver onder de verwachte energiebehoeften op het niveau van grotere wereldwijde regio’s.

“Om wereldwijd fatsoenlijke levensomstandigheden te bereiken, lijkt het erop dat we de toegang tot energie tot basisdiensten niet hoeven te beperken, omdat er een overschot aan totale energie is. Wat misschien onverwacht is, is dat zelfs onder zeer ambitieuze armoedebestrijdings- en klimaatmitigatie scenario’s, er nog steeds vrij veel energie beschikbaar is voor welvaart,” zegt studie auteur Alessio Mastrucci.

“Onze resultaten ondersteunen de opvatting dat op wereldschaal energie voor het uitroeien van armoede geen bedreiging vormt voor het beperken van klimaatverandering. Om iedereen echter een fatsoenlijk leven te bieden, is energie herverdeling over de hele wereld en ongekende uiteindelijke energie groei in veel arme landen vereist,” concludeert de auteur van de studie, Jihoon Min.

Bronnen 1: MOP 2021-2026

Bron 2: Jarmo S Kikstra, Alessio Mastrucci, Jihoon Min, Keywan Riahi, Narasimha D Rao. Decent living gaps and energy needs around the world. Environmental Research Letters, 2021


Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier