Van Klassiek naar Innovatief en Creatief Ondernemerschap

Nov 9, 2021

Jonge Surinamers beoefenen het liefst hun passie dan te functioneren binnen de mono – economie. De technologische veranderingen op onder andere het gebied van innovatie en creativiteit zorgen steeds meer voor deze sterke drang. Dit fenomeen dient echter een duurzaam karakter te bevatten om een succesvol bestaan van te creëren en bij te dragen aan persoonlijke en multidimensionale ontwikkeling. 

Op basis hiervan heeft Xaviera Jaliens een onderzoek verricht met als vraag “Welk innovatief en creatief potentieel hebben jonge Surinaamse ondernemers bij het uitoefenen van hun passie?” 

Xaviera  deed dit onderzoek ter afronding van haar master opleiding in Education and Research for Sustainable Development aan de Anton de Kom universiteit van Suriname.

Middels dit onderzoek is getracht een aanzet te geven tot het stimuleren en verder ontwikkelen van innovatief en creatief ondernemerschap in Suriname. Hierbij spreekt Xaviera de wens uit dat dit mag bijdragen tot duurzamer ontwikkelen van ondernemerschap in Suriname op innovatief en creatief vlak.

Methode

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in Paramaribo en Wanica. En wel middels interviews. Binnen Xaviera‘s referentiekader werden respondenten benaderd voor participatie aan het onderzoek. Enkelen zijn via het sneeuwbaleffect aanbevolen. De respondenten zijn de jonge Surinaamse ondernemers die innovatief en of creatief opereren in hun branche. Er is nagegaan hoe zij de opstart van en het ondernemen ervaren, wat de drijfveer en motieven zijn, welke successen en leermomenten er zijn geweest. En ook wat de uitdagingen en de bijdrage aan sociale en economische ontwikkeling zijn geweest.

De respondenten werden allemaal individueel geïnterviewd. Er werd een semi gestructureerd interview vorm gehanteerd, die als leidraad diende voor de face – to – face alsook digitale interviews. Alle interviews werden in het Nederlands afgenomen en verwerkt.

De semigestructureerde interviews met de 11 respondenten gaven haar als onderzoeker de gelegenheid om de respondenten op hun gemak te stellen en zoveel mogelijk uit hun ondernemers ervaring vastgelegd te krijgen en gedetailleerd in te gaan op zaken. De antwoorden/ reacties werden vergeleken met het literatuuroverzicht. De uitvoer van de interviews is moeizaam verlopen vanwege de beperkingen die de covid-19 pandemie en de maatregelen met zich meebracht. De resultaten van de interviews werden vergeleken met de bevindingen in de literatuurstudie en de discussie hiertussen. De data is hierna samengevat door de resultaten en de literatuur naast elkaar te plaatsen alsook de onderzoeksvragen.

Resultaat

De literatuur, SWOT in Ontwikkelingsplan Suriname en de resultaten geven de ongunstige financieel / economische situatie en investeringsklimaat weer. Gebleken is dat de ondernemers wel sterke drijfveren en motieven bezitten en inzetten alsook de passie om innovatief en creatief te ondernemen. Als doelstelling hebben zij namelijk om meer dan alleen materiële winstgevendheid te vergaren, maar vooral helpen aan een optimale en positieve klantervaring en meerwaarde creëren, positieve denkwijzen te vormen, gezonde en productieve klanten vormen en zo persoonlijke welvaart en welzijn bereiken alsook voor de klanten en de omgeving. Het technologisch aspect van innovatie is niet tot uiting gekomen in dit onderzoek en vereist vervolgonderzoek. 

Ondanks de ondernemers naar hun mening persoonlijk succes ervaren, zullen ze moeten werken aan het netwerken en scheppen van sterke gemeenschappen binnen het ondernemen om samenwerkingen en partnerschappen alsook investeringen te bewerkstelligen om uitdagingen aan te kunnen en verder te groeien naar de multidimensionale aard van levensverbetering.

Voor nu is geconcludeerd dat de ondernemers wel de potentie bezitten om innovatief en creatief te ondernemen. Men is in staat om dwars door de uitdagingen en ervaringen, hun mate van succes, welvaart en welzijn te bereiken en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling in Suriname.

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier