Oplossingsmodel voor Verkeersstremming aan de Indira Gandhiweg

Oct 14, 2021

De Indira Gandhiweg, met een lengte van ongeveer 24 km, is één van de hoofdwegen die overdag te maken heeft met verkeersopstoppingen. Het is een belangrijke hoofdweg die drie districten verbindt, namelijk Para, Wanica en Paramaribo.

In de vroege ochtend, tijdens de spits en in de vooravond hebben weggebruikers op de Indira Gandhiweg te maken met verkeersopstoppingen.  Groei van het verkeer, bedrijvigheid en oversteekgedrag van langzaam verkeersdeelnemers zijn maar enkele oorzaken van deze verkeersopstoppingen. 

Gezien deze weg naar de stad leidt, waar er veel bedrijvigheid is, wordt de weg dagelijks veelvuldig gebruikt door automobilisten, particuliere bussen en (brom)fietsers. De inhammen worden vaak niet gebruikt door buschauffeurs omdat die willekeurig op de weg stoppen om passagiers in en uit te laten. Dit zorgt voor verkeersopstoppingen op de Indira Gandhiweg.

Onderzoek

Dit is de reden geweest voor Mirella Mangoenwirono, studente aan het Polytechnic College Suriname (specialisatie Civiele Techniek), om een onderzoek te richten op de Indira Gandhiweg. Dit wel op basis van het Paramaribo – traject, tussen Vredeslustweg 2 en de rotonde Latour. Mirella wil een oplossingsmodel ontwikkelen dat de files tussen Vredeslustweg 2 tot en met de rotonde Latour vermindert. Zij gaat specifiek na op welke wijze de capaciteit van de verkeersstremming tussen de Vredeslustweg 2 en rotonde Latour flexibel ingezet kan worden.

Methode

Om de hoofdvraag te beantwoorden doet Mirella eerst literatuuronderzoek naar de bestaande kennis en theorieën over files. Ook houdt ze zich bezig met waarnemingen ter plekke. Daarnaast voert zij gesprekken met bepaalde deskundigen van het ministerie van Openbare Werken. Vervolgens vergelijkt Mirella oplossingsmodellen en bestudeert deze. Op basis van verschillende criteria wordt één van de oplossingsmodellen gekozen en verder uitgewerkt.

De Oplossing

Aangezien de Indira Gandhiweg al een bestaande rotonde heeft, is het gekozen oplossingsmodel gericht op verbreding van de weg. Hierbij worden tussen Vredeslustweg 2 en de rotonde Latour twee rijbanen aangelegd, elk bestaande uit twee rijstroken. Naast de vierbaansweg wordt de weg opnieuw aangelegd. De huidige situatie verandert in twee rijbanen, waarbij elke rijbaan bestaat uit twee enkele rijstroken, twee enkele (brom)fietspaden, een voetpad aan weerszijden en een berm aan de spoor greppel zijde. De linkerbaan van de rijbaan naar de stad is bedoeld voor weggebruikers die naar de rotonde Latour en/of links van de Indira Gandhiweg willen (meer voor de vroege ochtend en de spits).

Brom: PTC, 2021

De particuliere – en openbare bussen maken noch links noch rechts afritten, maar zullen ook eerst op de linkerbaan van de rijbaan naar de stad moeten sorteren, zodat passagiers binnen het afgebakend gebied veilig kunnen in – en uitstappen. Bij het naderen van de rotonde Latour sluiten de bussen aan op de rechterbaan van de rijbaan naar de stad. Hetzelfde geldt voor het verkeer naar het zuiden. Beide rijstroken worden gebruikt om links en rechts af te slaan en naar Vredeslustweg 2. Bij het naderen van de Indira Gandhiweg zal het verkeer vanaf de rotonde Latour in zuidelijke richting (de 2×1 – baan), ter hoogte van Vredeslustweg 2, weer overgaan in de Indira Gandhiweg op de 1×2 – rijbaan.

Bron: PTC, 2021

Bereikbaarheid garanderen

Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de bereikbaarheid moet worden gegarandeerd (op tijd op de bestemming aankomen). Ook de negatieve verkeerseffecten moeten worden geminimaliseerd door betere en meer wegmarkeringen. Signalen en kruisingen moeten te allen tijde zichtbaar zijn en de bestaande infrastructuur moet optimaal mogelijk worden benut. 

Om de Indira Gandhiweg te verbreden, kost de implementatie van het gekozen oplossingsmodel $ 9.090.561,87. Het verdient aanbeveling om verkeersongevallen systematisch te registreren, nader onderzoek naar een oplossing, aangezien tijdens het afstudeeronderzoek bleek hoe beperkt en moeilijk databronnen te raadplegen zijn. Ook wordt aanbevolen nader onderzoek te doen naar de officiële indeling in hiërarchie van wegen binnen het wegennet. Het doel van dit advies is om weggebruikers duidelijk te maken wat ze op de weg kunnen verwachten met betrekking tot verkeersconflicten, snelheidslimieten en het gewenste verkeersgedrag.

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier