Straatcultuur in het Lager Beroepsonderwijs in Suriname

Oct 6, 2021

Ter afronding van haar Master opleiding in Education and Research for Sustainable Development aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft Anneke Kerto een kwalitatief onderzoek gedaan naar straatcultuur in het Lager Beroepsonderwijs (LBO) in Suriname.

De aanleiding tot dit onderzoek is dat de leerkrachten op LBO – niveau vaak klagen over het gegeven dat de lestijd niet altijd efficiënt kan worden ingezet. Dit, doordat ze veel tijd kwijt zijn aan onregelmatigheden tijdens het lesgeven en het corrigeren daarvan.

Probleemgedrag bij leerlingen is een bekend fenomeen onder leerkrachten. Maar, wat zijn de achtergronden van probleemgedrag onder de LBO-leerlingen? Deze vraag is het aandachtspunt geweest om de probleemstelling uit te zetten in de volgende onderzoeksvraag: Welke probleemgedragingen vertonen leerlingen van het Lager Beroepsonderwijs in Suriname en hoe verhoudt dit zich tot straatcultuur, gezinscultuur en schoolcultuur?

Methode
Het onderzoek is verricht in het distrikt Wanica. De 10 gekozen LBO- scholen zijn door middel van de sneeuwbalmethode bezocht. Vervolgens  zijn er interviews afgenomen van de schoolleiders en/of leerkrachten met gebruikmaking van een topiclijst.

De resultaten van deze interviews hebben uiteindelijk ernaartoe geleid dat het onderzoek op één school in diepte is uitgevoerd. Hierdoor is dit onderzoek een case study geworden  waarbij de maatschappelijke werkers, leerkrachten en leerlingen zijn geïnterviewd. Daarnaast is er gebruik gemaakt van secundaire data, zoals de Dagboeken van de Maatschappelijke Werker en Leerlingen Observatieschriften.

Resultaten
Deze case study heeft uitgewezen dat wangedrag, storend gedrag, te laat komen en hoog verzuim probleemgedragingen zijn van leerlingen in het LBO. De belangrijkste uitingsvormen van straatcultuur zijn: verbaal geweld, geen participatie tijdens de les, antisociaal gedrag, spijbelen, vechten, ghetto gedrag, peer pressure en slechte schoolprestatie.

Voorts is gebleken dat de gezinscultuur medebepalend is voor de manier hoe jongeren zich opstellen tegenover de school. De taal die gebezigd wordt in de straatcultuur is overwegend ‘Sranan Tongo’, thuis en op school wordt meer Nederlands gesproken. 

Conclusie
In deze case study, straatcultuur vs schoolcultuur, is te zien dat waar de schoolcultuur een beter toekomstperspectief kan bieden, de straatcultuur daarentegen kan resulteren in een hoog lessen verzuim, spijbelen, slechte schoolprestaties en eventueel schooluitval.

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier