De geografische spreiding van afgekeurde runderkarkassen en- organen tijdens het slachtproces in een runderslachthuis in Suriname

Sep 28, 2021

Bij de veterinaire Keuringsdienst van het ministerie van LVV vindt er geen analyse plaats van de verzamelde afkeuringsdata betreffende runderkarkassen en –organen. Alleen van het slachthuis Surebeef NV zijn er keuringsdata beschikbaar. De Keuringsdienst heeft wel een vermoeden van de meest voorkomende afkeuringsredenen bij runderen in Suriname. Hierover kunnen en worden echter geen cijfermatige/kwantitatieve uitspraken gedaan. 

Welke de frequent voorkomende herkomstgebieden van de afgekeurde geslachte dieren zijn, is niet bekend. Aangezien de afkeuringsdata niet verwerkt zijn, is de kwaliteit van de datasets nog niet gevalideerd. Er wordt bij de datanotatie geen onderscheid gemaakt tussen runderen en karbouwen. 

Onderzoek
Celine Barron deed onlangs onderzoek naar de geografische spreiding van afgekeurde runderkarkassen en- organen tijdens het slachtproces in een runderslachthuis in Suriname in de periode 2014-2020. Het doel van het onderzoek was om aan de hand van bestaande runderslachtkeuringsdata de herkomstgebieden van de meest voorkomende afkeuringen per jaar weer te geven. De hoofdvraag van het onderzoek was daarom: Wat zijn de voornaamste redenen voor het afkeuren van runderkarkassen en -organen bij Surebeef NV en wat is het spreidingsgebied hiervan per LVV-ressort? Dit voor de periode 2014 – 2020. 

Methode
Eerst werd een vooronderzoek verricht door het enquêteren van de keurmeesters en het observeren van het slachtproces bij Surebeef NV. Dit resulteerde in een overzichtelijke weergave van de keuringshandelingen binnen het slachtproces. Hierna zijn de beschikbare data van rundvleesafkeuringen van de periode 2014 tot 2020 bewerkt. De data is vervolgens kwantitatief geanalyseerd. 

Afkeuringsreden
Voor wat betreft de organen waren het voornamelijk de longen die jaarlijks werden afgekeurd (gemiddeld over de zeven jaren 13%) bij reguliere runderslachtingen. De meest frequent voorkomende afkeuringsreden was long emfyseem. Ontsteking als afkeuringsreden behoorde tot één van de meest voorkomende afkeuringsredenen bij alle organen. Van het totaal aantal slachtingen bij de species runderen werd voor dezelfde periode gemiddeld 0.91% ± 0.19% van de karkassen afgekeurd.

De meest voorkomende reden voor karkasafkeuringen was hydraemie (gemiddeld over de zeven jaren 42%). Hydraemie – is een abnormale samenstelling van het bloed, dat te rijk is aan water en daardoor te arm aan vaste bestanddeelen, de bloedlichaampjes. De meeste karkasafkeuringen vonden plaats bij noodslachtingen (gemiddeld 77%) in vergelijking met reguliere slachtingen (gemiddeld 15%). Van de gekeurde karkassen werd van gemiddeld 8% een vleesdeel afgekeurd; 96% van de vleesdeelafkeuringen betrof een verwonding. Slechts bij 1 % van de dieren was de kop afgekeurd en meer specifiek was kopverwonding de afkeuringsreden (gemiddeld 62%). 

Locaties van afkeuringen
Overwegend komen de dieren met een afkeuring uit LVV ressort Wanica B gevolgd door Wanica A en Wanica C. Afkeuringen uit de ressorten Para, Saramacca, Commewijne en in mindere mate ressorten Nickerie en Coronie werden ook vastgesteld. Afkeuringen van karbouwen hebben nauwelijks invloed op het afkeuringsbeeld voor 2014 – 2020 met uitzondering van de afkeuringen door kopverwondingen (63%). 

Tekortkomingen
Er zijn tekortkomingen geconstateerd in de datanotatie waardoor de data-analyseresultaten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Voor een efficiëntere en gedetailleerdere invoering en weergave van keurgegevens is de ontwikkeling van een digitale database nodig. Hierbij zijn de bijhorende standaard invulformulieren van belang. Dit zou dan moeten aansluiten bij de ontwikkeling van een dier traceerbaarheidssysteem voor Suriname met richtlijnen voor de gegevens notatie vanaf het veebedrijf tot de slagerij.

Celine deed dit onderzoek in het kader van het programma Animal Production and Health Technology aan de Stichting Polytechnic College Suriname (PTC).

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier