Didactische werkvormen en leerprestaties

Sep 22, 2021

Zowel docenten als studenten prefereren blijkbaar blended learning.

Ter afronding van zijn Master opleiding Onderwijskunde aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft Rohan Debi een vergelijkend onderzoek gedaan naar het leereffect van blended learning met het leereffect van traditioneel onderwijs bij studenten van het middelbaar beroepsonderwijs.

De aanleiding tot dit onderzoek is dat het onderwijs in Suriname van het basisonderwijs tot de universiteit door de corona pandemie vanaf 16 maart 2020 voor onbepaalde tijd stil lag. De jongeren zaten thuis en waren het contact met de school kwijt. Dit mocht niet lang duren. De regering is bezig geweest om het leren op afstand voor het algehele onderwijs te realiseren. Om een grote leerachterstand te voorkomen riep de voormalige minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, de onderwijsgevenden op om online en interactief bezig te zijn met de studenten (dwtonline.com, 2020). Hierbij konden ze gebruik maken van de programma’s: Google Classroom, Zoom, Whatsapp en email. De minister hoopte dat dit mogelijk een oplossing zou zijn om lerend Suriname door de coronacrisis heen te brengen. 

Verder is de slechte leerprestatie van studenten een tweede aanleiding voor dit onderzoek. Eén van de mogelijke oorzaken van de slechte leerprestatie is de verkeerde inzet van de technologie door de studenten. De digitale wereld biedt ons mogelijkheden om kennis en vaardigheden te verwerven. Wat betreft het werken met studenten en het samen leren van docenten onderling maken we volgens Hattie (2019) nog te weinig gebruik van de technologische mogelijkheden en platforms. Een positieve of flexibele integratie van de digitale wereld in het lesgebeuren kan ertoe leiden dat de studieprestaties van de studenten verbeteren (Gruwel, 2012).

Blended Learning

Onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de opkomst van de technologie is er steeds meer aandacht voor het ontwerpen van onderwijs met de inzet van ICT. Blended learning blijkt in meta-analyses betere leerprestaties op te leveren dan online leren of face-to-face leren op zich (Landers, 2009; Means, Toyama, Murphy, Bakia, & Jones, 2010). Blended learning is een didactische werkvorm waarbij face-to-face leren en online leren worden gecombineerd. Blended learning heeft echter de potentie om te zorgen voor betere leerprestaties dan online of face-to-face leren op zich (Dziuban, Hartman, Juge, Moskal, & Sorg, 2006; Garrison & Kanuka, 2004). Het doel van dit onderzoek is het uitdenken en uitwerken van een blended leeromgeving. Vervolgens om met deze blended leeromgeving te experimenteren en te kijken hoe deze in de praktijk werkt.

De algemene vraagstelling voor dit onderzoek was:

“In hoeverre is er een verschil in leerprestaties tussen de didactische werkvormen blended learning en traditioneel onderwijs bij studenten van het middelbaar beroepsonderwijs?”

Methode

Het onderzoek is verricht op het IMEAO Nickerie. De data is verzameld op een kwalitatieve en kwantitatieve manier. De aardrijkskundelessen van module 2 zijn in twee basisklassen volgens de blended werkvorm verzorgd en in twee andere klassen is dezelfde leerstof volgens de traditionele manier verzorgd. Deze module is afgesloten met een meerkeuze toets. Dezelfde toets is afgenomen in alle vier klassen, om na te gaan wat het verschil in leereffect is tussen beide didactische werkvormen. Ook is een interview bij docenten en een enquête bij de studenten afgenomen om de meningen van beide groepen over beide didactische werkvormen te identificeren. De verkregen leerprestaties (cijfers) van beide didactische werkvormen zijn vergeleken.

Resultaten

Dit onderzoek heeft uitgewezen dat blended learning vermoedelijk een positieve invloed heeft gehad op de leerprestaties van de studenten. De studenten prefereren vermoedelijk de blended werkvorm om de lessen te volgen.

Uit het kwalitatief onderzoek blijkt dat de docenten het ook prefereren om volgens blended learning de lessen te verzorgen. In de toekomst willen ze op deze manier doorgaan, indien de randvoorwaarden daartoe aanwezig zijn. Ook moeten zowel de docenten, als de studenten getraind worden in het gebruik van de online – programma’s.

Verder is gebleken dat het traditioneel leren uit de tijd is. Bij deze werkvorm wordt slechts feitenkennis overgedragen. De faciliteiten zijn niet aanwezig om beeldmateriaal te tonen aan de studenten. Van samenwerkend leren en coöperatief leren is weinig sprake. Zowel de studenten als de docenten hebben interesse voor het digitaal onderwijs.

Aanbevelingen

  1. Er moet meer geïnvesteerd worden in het Surinaams onderwijs.

Verwacht je betere kwaliteit van de docenten en betere leerprestaties van studenten, dan is investeren in het onderwijs heel belangrijk. Gelet op de wereldwijde ontwikkelingen op onderwijsgebied is het noodzakelijk dat docenten tijdens hun loopbaan regelmatig bijgeschoold worden. Voortdurende professionele ontwikkeling houdt docenten op de hoogte van nieuw onderzoek hoe studenten leren, nieuwe technologische hulpmiddelen voor de klas en nieuwe leermiddelen.

  1. Het creëren van de randvoorwaarden voor digitaal onderwijs. 

Een overzichtelijk en stabiel functionerende software is een must voor een prettige blended leerbeleving. Ook een stabiele en betaalbare internetverbinding is vereist. Alle  leslokalen op alle scholen moeten ICT – vriendelijk ingericht worden. Hierbij kan gedacht worden aan verlichting, voldoende stopcontacten, de opstelling etc. ICT – producten, zoals laptops, smartphones, digiboard en beamers moeten, zowel voor de docenten als voor de studenten, betaalbaar zijn. Ook het service- en reparatie gedeelte van dit apparatuur moeten goed georganiseerd zijn.

  1. Een betaalbaar, veilig, stabiel en snel wifi – netwerk ontwikkelen voor scholen.

Vaak horen we via de media dat er groepen zijn die niet over ICT kunnen beschikken. Ze hebben geen laptop, smartphone of zijn niet aangesloten op het telecomnet. Het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur moet samen met Telesur mogelijkheden bekijken om voor alle scholen en elk schoolgaand kind vooral een betaalbaar, maar ook veilig, stabiel en snel wifi – netwerk te ontwikkelen. Daarnaast moeten de ‘devices’ ook betaalbaar zijn.

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier