Onderzoek naar de kans van slagen van een geautomatiseerd sluizen en pompgemalen systeem in Suriname, t.b.v. mens en milieu

Sep 7, 2021

Het Surinaamse ministerie van Openbare Werken (OW), met name de afdeling Ontwateringswerken, beschikt  niet over concrete informatie, die kan aantonen dat smart-sluizen en smart-gemalen wel- of geen directe- en  indirecte aantoonbare duurzame verbeteringen zullen opleveren voor het huidig ontwateringsprobleem in noord Paramaribo in Suriname. Het ministerie acht het van belang, om voor het plegen van een investering in de automatisering van sluizen en pompgemalen, eerst te weten met welke veranderingen zij rekening zal moeten houden. Daarnaast wil zij vooraf weten welke impact de implementatie van smart sluizen en  pompgemalen op de organisatie zal hebben.  

Andro Piqué heeft getracht die informatie bloot te leggen. Andro deed dit onderzoek in het kader van zijn afstudeerproject aan de Polytechnic College Suriname, Programma MBA in Innovation & Technology. De titel van zijn onderzoek was: Een onderzoek naar de kans van slagen van een geautomatiseerd sluizen en pompgemalen systeem in Suriname, t.b.v. mens en milieu. Dit onderzoek moet het ministerie van de nodige  informatie voorzien zodat zij in ruimere mate in de gelegenheid wordt gesteld om op dit stuk een weloverwogen besluit te kunnen nemen.  

Dit onderzoek heeft de volgende belangrijke resultaten opgeleverd te weten:  

 • Dat het personeel van de afdeling Ontwateringswerken vanwege hun jarenlange ervaring op het gebied van ontwatering, bekend is met het gedrag van het water in de omliggende rivieren en de zee alsook het gedrag en  de werking van het huidig ontwateringssysteem van Suriname (Soekhai, 2020).  
 • Dat het ontwateringssysteem t.b.v. de kuststrook van Suriname, onder de huidige omstandigheden niet in staat  is om het voornoemd gebied adequaat te kunnen ontwateren (Ramautar, 2020).  
 • Dat de Surinaamse overheid in het verleden niet heeft kunnen voorkomen dat derden op verscheidene  onderhoudsstroken van belangrijke ontwateringswegen, bouwsels hebben opgezet die momenteel ook  bijdragen aan de belemmering van het regulier onderhoud.  
 • Dat er een afname is van waterbergingscapaciteit voor overtollig water in de laaggelegen gebieden van noord  Paramaribo vanwege de explosieve toename van de bewoning in dit gebied. 
 • Dat het risico voor  wateroverlast in het onderzoeksgebied hoog is, omdat de ontwateringscapaciteit van water naar rivieren niet  altijd kan worden gegarandeerd. Er zijn factoren zoals milieuvervuiling (zwerfvuil), geen regulier onderhoud, de  aansluiting van nieuwe woongebieden op de ontwateringswegen, die wateroverlast vooral in de laaggelegen gebieden in de hand werkt (Ramautar, 2020).  
 • Dat er op deze afdeling momenteel een personeelstekort heerst, waardoor onder de huidige omstandigheden  er geen zekerheid bestaat dat de ontwatering van de gebieden is gewaarborgd (Ramautar, 2020). 
 • Dat bij de afdeling Ontwateringswerken van het ministerie van OW er een onzekerheid bestaat over het tijdig  aan het werk verschijnen van het bedienend personeel en de tijdige bediening van de kunstwerken, om een  maximale spuiing van het water naar de rivieren en de zee te kunnen waarborgen (Soekhai, 2020).  
 • Dat er bij de bewoners van het onderzoeksgebied de behoefte bestaat om in een samenwerkingsvorm met de  overheid te participeren in ontwateringsactiviteiten van het ontwateringsgebied (Naipal, 2021).  
 • Dat er behoefte aan data bestaat bij de afdeling Ontwateringswerken over onder andere het waterniveau in het  ontwateringsgebied de monitoring van de doorstroming van het water, waardoor blokkades in het  ontwateringssysteem tijdig kunnen worden opgemerkt en verholpen.  
 • Dat er behoefte is aan data over de neerslag in de ontwateringsgebieden waarmee strategieën voor de  ontwatering kunnen worden geformuleerd.
 • Dat er behoefte is aan 24/7 bewakings- en monitoring van de ontwateringsmechanismen. Er is behoefte aan  onder andere een waterafvoer inspecterende organisatie, die is uitgerust met de nodige equipment om  regelmatig fysieke inspectie te kunnen uitvoeren. Zij zal op alarmmeldingen van het bewakingsproces kunnen  reageren (Ronde, 2021).
 • Dat er behoefte is aan financiële calculaties van de te plegen investeringen waarin onder andere de  terugverdiencapaciteit van deze investeringen kan worden weergegeven (Soekhai, 2020).  

Conclusie 

De algehele conclusie van dit onderzoek is dat de automatisering van sluizen en gemalen ten opzichte van het  huidig systeem wel aantoonbare directe en indirecte verbeteringen kan opleveren voor de ontwatering in Suriname. Dit omdat geautomatiseerde sluizen en gemalen onder ideale omstandigheden in staat zal zijn in  vergelijking met het huidig in gebruik zijnde systeem, afgesteld kan worden om maximaal van haar spuicapaciteit gebruik te maken. Echter zal dit uitblijven als:  

 • Het regulier onderhoud van ontwateringswegen door de overheid niet optimaal is.  
 • De overheid geen optimale toezicht en controle uitvoert op de naleving van het verbod op het bouwen  op bermen en afvoerwegen.  
 • De overheid geen optimale controle uitvoert op de naleving van het verbod op milieuvervuiling.
 • De overheid niet over de financiële middelen beschikt om direct investeringen te kunnen plegen.
 • De huidige scholingsvereiste voor het personeel van sluizen en gemalen niet toereikend is om het nieuw te implementeren geautomatiseerd ontwateringssysteem te kunnen monitoren en beheren.  
 • Er geen 24/7 informatieverschaffing over de situatie/ status van sluizen en gemalen bestaat.  
 • Er niet nauw wordt samengewerkt met georganiseerde vertegenwoordigingen van bewoners en  instanties van de ontwateringsgebieden. 

Integrale aanpak
Vanwege de impact die de automatisering van sluizen en gemalen kan hebben op de interne en externe  omgeving van de afdeling Ontwateringswerken en het ministerie van OW, is het aan te bevelen dat het  ministerie, eerst een integrale aanpak aanwendt ter verbetering van het onderhoud en functioneren van het  totaal ontwateringssysteem inclusief infrastructuur. Zij zal de controle op naleving van vooral het verbod op het  bouwen op bermen en afvoerwegen, het verbod op milieuvervuiling, stringent moeten uitvoeren.  

Wanneer de overheid hierna tot automatisering van sluizen en gemalen overgaat, is het aan te bevelen dat  de overheid met name het ministerie van OW dit gefaseerd uitvoert. Door deze aanpak aan te wenden kan bij  de implementatie tijdig aanpassingen worden gepleegd om problemen die zich in de praktijk voordoen te  kunnen opvangen.  

Bewoners Betrekken
Het is voorts aan te bevelen dat de overheid de bewoners van de verschillende ontwateringsgebieden ook betrekt bij de uitvoering van controle op de instandhouding van geïnstalleerde systemen en het regulier onderhoud en controle op milieuvervuiling van ontwateringsgebieden. Hiermee kan worden bewerkstelligd dat  bij deze groep het gevoel van “ownership” over hun ontwateringsgebied en hun ontwateringssysteem kan toenemen.  

Door deze aanpak aan te wenden kan er een win-win situatie ontstaan, waarbij de overheid tijdig van kritieke  situaties op de hoogte wordt gebracht en bewoners meehelpen om wateroverlast te voorkomen.  

Data en Verdienmodel
Een andere aanbeveling is dat het ministerie bij het besluit tot het automatiseren van sluizen en gemalen de  data die verkregen wordt uit de gemeten waarde van sensoren omzet in een verdienmodel. Met de opbrengsten  uit dit verdienmodel kan de terugverdiencapaciteit van de investering worden vergroot en in een later stadium dit mede helpen om de kosten voor het onderhoud aan geautomatiseerde sluizen en gemalen helpen dragen.  

Veranderplan Nodig
Het is verder aan te bevelen dat vanwege de veranderingen die automatisering van sluizen en gemalen met zich mee zal brengen het ministerie van OW een uitgebreid veranderplan uit werkt om zodoende met alle aspecten  die met deze verandering gepaard gaan rekening te kunnen houden. Hierdoor kan adequaat daarop worden  ingespeeld. In deze zou bijvoorbeeld gebruik kunnen worden gemaakt van een veranderplan volgens het 8  stappen model van J. P. Kotter.

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier