Meer dan 4 miljard mensen missen nog steeds sociale bescherming, blijkt uit ILO-rapport

Sep 2, 2021

De COVID-19-pandemie heeft de kloof op het niveau van sociale bescherming tussen landen met een hoog en laag inkomen aan het licht gebracht en verergerd. Ondanks de ongekende wereldwijde uitbreiding van de sociale bescherming tijdens de COVID-19-crisis, blijven meer dan 4 miljard mensen over de hele wereld volledig onbeschermd, aldus een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Sociale Bescherming
Zij constateert dat de pandemie-respons ongelijk en ontoereikend was, waardoor de kloof tussen landen met een hoog en laag inkomen werd verkleind en niet de broodnodige sociale bescherming werd geboden die alle mensen verdienen. De sociale bescherming omvat de toegang tot gezondheidszorg en inkomenszekerheid, met name in verband met ouderdom, werkloosheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval, moederschap of verlies van een hoofdinkomensverdiener, alsmede voor gezinnen met
kinderen.

“We moeten erkennen dat effectieve en alomvattende sociale bescherming niet alleen essentieel is voor sociale rechtvaardigheid en fatsoenlijk werk, maar ook voor het creëren van een duurzame en veerkrachtige toekomst.”

Guy Ryder, directeur-generaal van de ILO

“Landen staan op een kruispunt”, zegt Ryder. “Dit is een cruciaal moment om de pandemierespons te benutten om een nieuwe generatie op rechten gebaseerde socialebeschermingssystemen op te bouwen. Deze kunnen mensen tegen toekomstige crises beschermen en werknemers en bedrijven de zekerheid geven om de vele transities die voor ons liggen met vertrouwen en hoop aan te pakken. We moeten erkennen dat effectieve en alomvattende sociale bescherming niet alleen essentieel is voor sociale rechtvaardigheid en fatsoenlijk werk, maar ook voor het creëren van een duurzame en veerkrachtige toekomst.”

WSPR
De World Social Protection Report 2020-22: Sociale bescherming op het kruispunt – op zoek naar een betere toekomst  geeft een globaal overzicht van de recente ontwikkelingen in de socialezekerheidsstelsels, met inbegrip van de socialebeschermingsvloeren, en behandelt de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Het verslag signaleert lacunes in de bescherming en bevat belangrijke beleidsaanbevelingen, onder meer met betrekking tot de doelstellingen van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.
Momenteel wordt slechts 47 procent van de wereldbevolking daadwerkelijk gedekt door ten minste één sociale beschermingsuitkering, terwijl 4,1 miljard mensen (53 procent) helemaal geen inkomenszekerheid krijgen van hun nationale socialezekerheidsstelsel.

Regionaal
Er zijn aanzienlijke regionale ongelijkheden op het gebied van sociale bescherming. Europa en Centraal-Azië hebben de hoogste dekkingspercentages, waarbij 84 procent van de mensen ten minste één uitkering heeft. Amerika ligt ook boven het wereldwijde gemiddelde, met 64,3 procent. Azië en de Stille Oceaan (44 procent), de Arabische staten (40 procent) en Afrika (17,4 procent) hebben duidelijke dekkingslacunes.

Wereld
Wereldwijd heeft de overgrote meerderheid van de kinderen nog steeds geen effectieve sociale bescherming – slechts één op de vier kinderen (26,4 procent) ontvangt een sociale beschermingsuitkering. Slechts 45 procent van de vrouwen met pasgeborenen wereldwijd ontvangt een uitkering voor moederschap. Slechts één op de drie personen met een ernstige handicap (33,5 procent) wereldwijd ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De dekking van werkloosheidsuitkeringen is nog lager; 18,6 procent van de werkloze werknemers wereldwijd is effectief gedekt. En terwijl 77,5 procent van de mensen boven de pensioengerechtigde leeftijd een vorm van ouderdomspensioen ontvangt, blijven er grote verschillen bestaan tussen regio’s, tussen plattelands- en stedelijke gebieden en tussen vrouwen en mannen.

Overheidsuitgaven en Basis Dekking
Ook de overheidsuitgaven voor sociale bescherming lopen sterk uiteen. Gemiddeld besteden landen 12,8 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) aan sociale bescherming (exclusief gezondheid), maar landen met een hoog inkomen besteden 16,4 procent en lage-inkomenslanden slechts 1,1 procent van hun bbp aan sociale bescherming.
In het verslag staat dat de financieringskloof (de extra uitgaven die nodig zijn om ten minste een minimum aan sociale bescherming voor iedereen te waarborgen) sinds het begin van de COVID-19-crisis met ongeveer 30 procent is toegenomen.

Om ten minste een basisdekking voor sociale bescherming te garanderen, zouden landen met een laag inkomen nog eens US $ 77,9 miljard per jaar moeten investeren, landen met een lager middeninkomen nog eens US $ 362,9 miljard per jaar en landen met een hoger middeninkomen nog eens US $ 750,8 miljard per jaar. Dat komt overeen met respectievelijk 15,9, 5,1 en 3,1 procent van hun bbp.

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier