Een goede les eist een gedegen voorbereiding

Jul 22, 2021

Kwalitatief onderzoek naar het gebruik van de organizer bij het opleiden van toekomstige leerkrachten op het SPI

De pedagogische instituten zitten nu in de eerste fase van het vernieuwingstraject. De opleiding is nu competentiegericht met als focus het opleiden van beter gekwalificeerde leerkrachten voor het Surinaams basisonderwijs. Voor het verzorgen van een gedegen les is een goede voorbereiding een noodzaak. 

Wonnie Hussain-Abdoel stelt in het kader van haar onderzoek aan de Institute for Graduate Studies and Research (Master of Education) dat stagebegeleiders van mening zijn dat de organizer de studenten didactisch, pedagogisch en organisatorisch niet goed voorbereidt op het verzorgen van een goede les. Verder is de theorie in de syllabus niet voldoende voor het schrijven van een organizer. Een organizer is een formulier dat per les ingevuld wordt. Hierin staan de belangrijkste punten voor een goed voorbereide les genoemd. 

Met de resultaten van een vooronderzoek is er een interventieonderzoek gepleegd om na te gaan of het aanpassen van het didactisch model leidt tot de gewenste opmaak van de lesvoorbereiding in specialisatiejaar 1 van het SPI, ten behoeve van de bovenbouw van het basisonderwijs.

De hoofdvraag van het interventie onderzoek luidt als volgt:

Leidt het aanpassen van het didactisch model tot de gewenste opmaak van de lesvoorbereiding in specialisatiejaar 1 van het SPI, ten behoeve van de bovenbouw van het basisonderwijs?

Onderzoek

Er is hier gekozen voor het specialisatiejaar 1, omdat deze studenten vanwege COVID-19 de stage in basisjaar 2 niet hebben kunnen afronden. Vanuit de resultaten van het vooronderzoek is eerst een literatuuronderzoek gedaan naar het gebruik van didactische modellen bij het voorbereiden van lessen en de competenties die daarbij nodig zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat het leren schrijven van een lesvoorbereiding heel belangrijk is voor de toekomstige leerkracht. De leerkracht moet de eigen kennis kunnen vertalen naar een didactische context. Een goed uitgewerkt didactisch model kan de student de juiste ondersteuning hierin geven.

De interventie is uitgevoerd onder 12 stagebegeleiders en tien stagiaires van specialisatiejaar 1. Centraal stonden hier het format van de lesvoorbereiding en de theorie uit de ‘hand-out’. Met de gegevens verkregen uit de interviews met de stagebegeleiders is het didactisch model eerst verder aangepast en daarna uitgeprobeerd onder de tien stagiaires. De nadruk lag hier op het kunnen schrijven van de lesvoorbereiding in het nieuwe format dat voorzien is van schrijfkaders en extra kolommen met als ondersteuning de ‘hand-out’.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat zowel de stagebegeleiders als studenten tevreden zijn met het nieuw didactisch model. De leerinhouden van de ‘hand-out’ sluiten aan op de uitvoeringsplannen in de basisschool praktijk en het format van de lesvoorbereiding draagt in voldoende mate bij aan het verwerven van de beoogde competenties en doelstellingen. Verder blijkt ook dat het format van de ontworpen lesvoorbereiding voldoende overzichtelijk is ingericht zodat het de stagiaire voldoende houvast geeft bij het schrijven van de lesvoorbereidingen. Uitgaande van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat een goed didactisch model leidt tot het opmaken van een gedegen lesvoorbereiding.

Aanbevelingen

Aanbevolen is om dit didactisch model te gebruiken en het ook aan te bieden aan de overige zusterscholen. Verder zou deze nieuwe opleiding regelmatig geëvalueerd moeten worden en de docenten middels gerichte trainingen en workshops ondersteund moeten worden in het begeleiden van stagiaires. Voor de implementatie van de resultaten is een stappenplan ontwikkeld. De stagebegeleiders vervullen een belangrijke rol bij het begeleiden van de stagiaires. Bij dit stappenplan is de betrokkenheid van de directie en alle stagebegeleiders een must. Vernieuwen doe je samen!

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier