Opleidingsniveau, type sector en werkervaring hebben grootste invloed op uurloon in Suriname: Research Methods Afstudeeronderzoek

Jun 14, 2021

Onderwijs is één van de belangrijkste instrumenten om armoede, ongelijkheid, werkloosheid en  andere negatieve sociale factoren te verminderen, en legt de basis voor duurzame economische  groei en ontwikkeling. Hoe meer er wordt geïnvesteerd in onderwijs, hoe groter het inkomen van  werkenden zal worden; bekend als het rendement van onderwijs op het inkomen. Deze “return to  education” is internationaal al vele malen bewezen, maar er is voor het eerst onderzoek gedaan in de  Surinaamse wetenschappelijke literatuur, waarbij het rendement van onderwijs aan de hand van het uurloon is berekend. De data van dit onderzoek werden vergaard uit secundaire databronnen,  met name data afkomstig van de Suriname Survey of Living Conditions 2016-2017

Onderzoek
Op 17 december 2020 is Tesora Ooft afgestudeerd aan de Master of Science opleiding Research  Methods van het Institute for Graduate Studies and Research, met als specialisatie Advanced  Research Methods. Bij die gelegenheid heeft zij met succes haar thesis verdedigd met als titel: ‘Het  rendement van onderwijs op de loonvoet in Suriname’

De meest voorkomende hoogst genoten opleiding in Suriname, volgens Census 2012 data, is het  GLO (37,19%), gevolgd door het VOJ (35,08%). De hoogste drop-out ratio’s werden in 2018 door  de IDB waargenomen op het VOS- niveau (28,2%). Het gemiddeld uurloon op basis van het bruto inkomen, verkregen uit het hoofdberoep van de respondenten, is SRD 16,06. Het hoogste  percentage (26,46%) van de onderzochte populatie zit in de uurloonschijf van SRD 6-10 per uur. Het minimum uurloon van SRD 8,40 (2016) wordt door 25,11% van de respondenten behaald.

Methode
Voor het oplossen van het probleem van selectiebias, waarbij de steekproef van werkende personen  select kan zijn, werd bij dit onderzoek gebruik gemaakt van het Heckman selectiemodel. De eerste  stap van de Heckman tweestapmethode is om de zogeheten inverse Mills-ratio te schatten met  behulp van een Probit-model. De tweede stap is om met de geschatte waarde voor de inverse Mills ratio, de loonvergelijking te schatten. 

Resultaten
Uit de schatting van het financieel rendement van onderwijs op de loonvoet in Suriname, blijkt dat  de variabelen opleidingsniveau, type sector en werkervaring een significante rol spelen. Het  uurloon van iemand met een VOS en Tertiair opleidingsniveau is respectievelijk 30.9% en 86.7%  ceteris paribus hoger dan iemand met een VOJ-opleiding. De sectoren mijnbouw, professionele  wetenschappelijke en technische activiteiten, en educatie blijken de hoogste gemiddelde uurlonen  te hebben, respectievelijk SRD48,68, SRD28,95 en SRD25,81. Opmerkelijk is dat de Agrarische  sector het laagste gemiddeld uurloon heeft, namelijk SRD 8,65. Gelet op de werkzame sectoren,  hebben werknemers in de publieke sector het hoogste gemiddeld uurloon (SRD19,26) vergeleken  met zelfstandige ondernemers en werknemers in de private sector. Werknemers in de publieke  sector blijken een uurloon te hebben van respectievelijk 15.9% en 12.9% hoger vergeleken met  zelfstandige ondernemers en werknemers in de private sector. Verder resulteert een extra jaar  werkervaring in een toename van het uurloon met 5.9%. Tot slot blijkt er geen statistisch significant  verschil te zijn tussen het financieel rendement van onderwijs op de loonvoet van vrouwen  vergeleken met die van mannen. 

De thesis is beoordeeld door de volgende thesis commissieleden: dr. Y. Grift, dr. R. Sobhie en prof.  Dr. S. Cohen. Tesora is de tweede afgestudeerde van deze masteropleiding. 

Connect ondersteunt en bevordert de creatie en verspreiding wetenschappelijke kennis en onderzoek door samenwerking met bibliotheken, uitgevers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en wetenschappers.
Wens jij ons werk te ondersteunen?
Inzendingen voor publicatie: info@connect.sr
Adverteren
: Click hier