Nickerie tot een ‘Tourism Destination’ maken

Apr 1, 2021

Het toekomstige toerismebeleid zal gefocust zijn op duurzame benutting van natuur en cultuur. Gerichte facilitering en stimulering, van onder andere overheidswege, zal van belang zijn om unieke toerismeproducten te ontwikkelen en te investeren in een gedegen toerisme-infrastructuur. Het Nickeriaanse volk kan hierdoor zijn eigen erfgoed en creativiteit inzetten ter verbetering van de sociaaleconomische omstandigheden. Ten behoeve van een bloeiende toerisme-industrie zal duurzame toerisme-ontwikkeling de komende jaren als een nationale prioriteit worden aangemerkt. De nadruk zal worden gelegd op de mogelijkheden die cultuur en natuurtoerisme bieden.  De strategie behoeft een optimale inzet, maar ook een monitoringsbeleid voor het verwezenlijken van de visie, namelijk om de nieuwe natuur-cultuur toerismedestinatie van Suriname te zijn. Hierbij zal de industrie de motor zijn voor de sociaaleconomische groei en ontwikkeling voor district en land.

Anjaney Saroopchand, heeft in het kader van haar onderzoek aan de Netherlands Business Academy gekeken naar het aspect van stimulans richting het toerisme in Nickerie.

Het probleem
In 2020 is de productie in de meeste sectoren totaal achteruitgegaan, vooral ook vanwege de COVID-19-situatie. De productieomstandigheden verslechterden en de effectieve binnen- en buitenlandse vraag naar goederen en diensten verminderde, wat een weerslag had op de transportverbindingen. Naar schatting was er een afname van ca. 30% in het volume voor de meeste exportproducten en zelfs 75% in de toerismesector (Crisis en herstelplan 2020-2022). Deze terugval in het toerisme is ook in Nickerie duidelijk voelbaar en merkbaar. Dit resulteert in werkeloosheid en economische achteruitgang in het district. Het is daarom belangrijk dat er nagegaan wordt hoe het toerisme in Nickerie gestimuleerd kan worden.

Het doel van het onderzoek door Anjaney is om na te gaan hoe het toerisme (zowel nationaal als internationaal) gestimuleerd kan worden om bij te dragen aan de economische groei en sociale vooruitgang in het district Nickerie. Ook wordt met dit onderzoek getracht om meer inzicht te krijgen in het opzetten en implementeren van een veranderplan in de toerismesector.

Dit onderzoek is van kwalitatieve aard. Er is zowel field als deskresearch toegepast. Er gekozen voor het Kurt Lewins Verandermodel vanuit de theorie. Het meetinstrument voor dit onderzoek is een semigestructureerd vragenlijst met open vragen. Een aantal respondenten zijn middels een vragenlijst geïnterviewd. De resultaten zijn kwalitatief verwerkt. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zijn de conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

Kurt Lewins Verandermodel
Volgens dit model van geplande verandering is verandering het resultaat van verstoringen in het krachtenveld dat voor een stabiele situatie zorg.  Als de krachten voor verandering groter zijn dan de krachten die de verandering tegenhouden, zal de organisatie bewegen van de ene situatie naar de andere. Om weerstanden te overwinnen zijn de activiteiten ‘losmaken’, veranderen en stabiliseren (unfreezing, change, freezing) nodig (Lubberding et al., 2017).

Fase 1: Unfreeze
In deze fase van Lewins Verandermodel zullen de toeristische actoren en het bedrijfsleven bijeenkomen om een plan op te zetten. Gewenst is een helder beeld van de verantwoordelijkheden en rollen van de verschillende actoren. Tevreden recreanten spelen een belangrijke rol bij de promotie van Nickerie. In deze fase moeten ook de ontwikkelingsmogelijkheden en werkgelegenheid in relatie tot toerisme in kaart worden gebracht.

Fase 2: Change
De daadwerkelijke verandering vindt plaats in de change-fase doordat duidelijk wordt wat er moet gebeuren. De interventies die uitgevoerd zullen worden zijn:

 1. Nieuwe investeringen zullen gericht zijn op het verbeteren van de infrastructuur en de promotie van Nickerie;
 2. Het beleid zal gericht zijn op het faciliteren van de groeimarkten (bijvoorbeeld zwemvoorzieningen, toeristenevents);
 3. Nickerie op de kaart zetten als aantrekkelijke locatie voor de bezoeker;
 4. De verblijfaccommodaties en de diversiteit hiervan vergroten;
 5. Recreatieve aanbod beter afstemmen op de wens van de bezoeker.

Fase 3: Refreeze (waarborgen van de verandering)
Na het samenstellen van het plan om Nickerie tot een betere toeristische bestemming te maken, vormt dit het richtinggevend kader voor de uitvoering van het toeristisch beleid. Er moet een wisselwerking zijn tussen organisaties en bedrijfsleven. Per onderdeel wordt bepaald wie de trekker is. Verwacht wordt dat het bedrijfsleven een proportionele bijdrage levert aan de uitvoering van het promotieplan. Uitgangspunt hierbij is om de doelen van het plan optimaal te realiseren.

Nickerie tot een ‘Tourism Destination’ maken
Om de toerismesector in Nickerie tot ontwikkeling te brengen, is het aanbieden van meer, of betere, toeristische producten en diensten door de private sector niet voldoende. Toerisme kan niet los gezien worden van de samenwerking met andere economische- en sociale sectoren, de ontwikkeling van menselijk kapitaal, onze zorg voor het milieu, de veiligheid in Nickerie en een adequate wetgeving. Er moet een nationale visie en strategisch plan komen om Nickerie tot een ‘Tourism Destination’ te maken. Maatschappelijk verantwoord of duurzaam toeristisch ondernemen is erg belangrijk.

Duurzaamheid moet tot prioriteit gemaakt worden, zodat latere generaties nog steeds dezelfde mooie toeristische belevingen kunnen hebben. De rol van het toerisme in Nickerie staat in het teken van de missie. Samen met de toeristische actoren zal het toerisme in Nickerie op een duurzame manier ontwikkeld worden tot een economische groeimotor. Op die manier zal er meer rendement, tewerkstelling en welzijn worden gerealiseerd. Toerisme in Nickerie stimuleert de economische, culturele en maatschappelijke ontwikkeling.

Anjaney sluit haar onderzoek af met enkele cruciale aanbeveling:

 1. Er is een noodzaak voor de uitvoeren van de plannen voor de toerismesector in Nickerie en de betrokken opleiding om de plannen uit te voeren en de doelen te realiseren.
 2. De toerisme infrastructuur moet verbeteren.
 3. Marketing: Er moeten duidelijke strategieën worden ontwikkeld en geïmplementeerd om de promotie van Nickerie als toeristenbestemming te verbeteren.
 4. Productontwikkeling: Toeristen moeten kwaliteitsproducten aangeboden worden die afgestemd zijn op hun vraag.
 5. Versterken van het institutioneel kader: het institutionele kader moet duidelijk in kaart worden gebracht, worden opgeleid en actief worden ingezet voor de ontwikkeling van het toerisme.
 6. Optimale samenwerking en ‘Branding’ van het district is nodig.
 7. Het doorlopen van verschillende fasen namelijk inventarisaties en strategieontwikkeling voor duurzaam toerisme hoort erbij.

Ontvang meer wetenschappelijk nieuws op deze manier …

Word lid van de Connect-nieuwsbrief voor geweldig wetenschappelijk nieuws, features en exclusieve primeurs. Onze duizenden abonnees kunnen het niet mis hebben.