Hoeveel gedetineerden telt Suriname?

Oct 16, 2020

Jaarlijks is er een instroom en uitstroom van gedetineerden bij al de in Suriname voorkomende penitentiaire inrichtingen. Als wij de afgelopen 5 jaren bekijken, dan blijkt het totaal aan gedetineerden niet zwaar te fluctueren.

Note uit de ABS statistieken: Vanwege technische problemen bij het systeem van Nw. H.V.B, is de data over de jaren 2017 en 2019 nog niet beschikbaar

Opmerkelijk is dat de leeftijdsgroepen 21-45 de grootste groep vormt binnen de inrichtingen. Het hoogst is echter degroep tussen 21 en 35 jaar. In 2015 waren er 2109 gedetineerden in de leeftijdgroep 31-35 terwijl het getal in 2019 (minus de data van Nw. H.V.B.) nog steeds het hoogst bleef, en wel op 1176.

Bron: Algemeen Bureau voor de Statistiek, 2020
Toelichting van afkortingen:
CPI : Centrale Penitentiaire Inrichting
PID : Penitentiaire Inrichting Duisburglaan
Nw. HVB : Nieuw Huis van Bewaring
PIH : Penitentiaire Inrichting Hazard

Conform het Penitentiair Besluit heeft elke gedetineerde recht op medische verzorging. Te denken valt aan opnamekosten, verpleegkosten, medicamenten, tandheelkundige behandeling, labkosten, röntgenfoto’s (AZP). Indien een gedetineerde vanwege zijn psychische gesteldheid een gevaar vormt in het cellenhuis of de inrichting, is het ministerie genoodzaakt om bedoelde gedetineerde op te laten nemen in het PCS voor behandeling. PCS brengt hiervoor een particulierentarief in rekening. De kosten die hierbij worden gemaakt worden geboekt bij kostensoort “Overige medische kosten”.

Conform de wet heeft elke rechtzoekende recht op rechtskundige bijstand. De kosten ter dekking van de kosten voor juridische bijstand aan minderbedeelden worden geboekt bij kostensoort “Rechtsbijstand on-en minvermogenden”. Voor het jaar 2021 is de hiervoor op de concept-begroting van de overheid beraamde uitgave SRD 500.000. Dit valt onder de post sociale uitkering.