Beter waterbeheer nodig op Kampong Baroe ter stimulering van de agrarische sector

Oct 13, 2020

Gelet op de huidige situatie van de infrastructuur in Suriname met name de waterhuishouding, is de noodzaak zeer groot dat er zo spoedig mogelijk maatregelen worden getroffen om zowel op korte- als lange termijn de problemen, waarmee de meeste gebieden te kampen hebben, op te lossen.

Het gebied La Poule in het ressort Kampong Baroe bijvoorbeeld heeft te kampen heeft met dit probleem (wateroverlast). La Poule is een gebied waar er voornamelijk agrarische activiteiten worden ontplooid. Een groot deel van het overtollige water, afkomstig van de regen, de huishouding en de agrarische sector van het gebied La Poule wordt via de Westpoldersluis en Monitorsluis geloosd in de Saramaccarivier.

De waterhuishouding heeft in het begin gefunctioneerd, maar door het uitvallen van diverse constructies, waaronder sluizen en duikerconstructies, kan deze niet optimaal functioneren. Ook is gebleken dat vooral het achterstallig onderhoud een oorzaak is geweest van de huidige situatie.

Landbouw is de voornaamste activiteit welke verricht wordt op La Poule. Dit gebied heeft in de regentijd te kampen met wateroverlast en in de droge tijd met een watertekort. Gezien deze problemen zich al jaren voordoen in dit gebied is het noodzakelijk dat deze aangepakt worden en hiermede de agrarische sector gestimuleerd kan worden. Er moet een oplossingsmodel worden bedacht om het ontwateringssysteem in het gebied te verbeteren om zodoende de agrarische sector te kunnen stimuleren.

Om te komen tot de gewenste oplossing van dit onderzoek heeft Sherveenkoemar Dihalu als onderdeel van zijn afstudeer traject hier aandacht aan besteedt.

Dihalu presenteerde zijn bevindingen op vrijdag 9 oktober, als onderdeel van zijn afstudeertaject bij de Stichting Polytechnic College Suriname (PTC), programma Infrastructuur.

Zijn onderzoeksvraag formuleerde Dihalu als volgt:

“Hoe kan het ontwateringssysteem in het gebied La Poule in het ressort Kampong Baroe worden verbeterd om zodoende de agrarische sector te stimuleren?”

Voor het verbeteren van het waterbeheer ter stimulering van de agrarische sector zijn er onderzoekingen (literatuurstudie en veldonderzoeken) verricht om de mogelijkheden voor het aanleggen van waterbouwkundige constructies in kaart te brengen. Naast het aanleggen van de waterbouwkundige constructies moet er ook gelet worden op de materialen die toegepast kunnen worden voor het gekozen oplossingsmodel. Voor een goed ontwateringssysteem is er gekozen voor het rehabiliteren van diverse civieltechnische constructies. Ook is het aanleggen van nieuwe constructies van eminent belang. Bij het kiezen van het oplossingsmodel is gelet op de functies van de overige lozingen, de maximale af te voeren hoeveelheid water, de benodigde financiën, de klimaatsverandering en het onderhoud.

Er is gekozen voor verbetering van het waterbeheer als oplossingsmodel, omdat de genoemde constructies in de droge en regentijd afwisselend kunnen worden gebruikt, waarbij het gemaal gebruikt kan worden voor het afvoeren van water in de regentijd en de sluizen voor aanvoer van water in de droge tijd. Er is ook gelet geworden op de efficiëntie bij de hoeveelheid af te voeren water en de levensduur van de constructie. Verder is het noodzakelijk om spaarbekkens te graven om zoet water te kunnen opsparen om dit in de droge seizoenen te gebruiken voor landbouwdoeleinden. Middels deze aanpak zullen de huidige problemen binnen het gebied worden opgelost en kan er verbetering worden gebracht in het waterbeheer om zodoende de veeteelt en agrarische sector te stimuleren.

Dihalu concludeerde dat door middel van het gekozen oplossingsmodel, het ontwateringssysteem van het gebied La Poule verbeterd zal worden ter stimulering van de agrarische sector. Naast de aanpak middels dit oplossingsmodel, dient er ook regulier onderhoud plaats te vinden, om zodoende de infrastructuur in goede staat te houden. Tevens is het noodzakelijk om steeds rekening te houden met het klimaat, de toename van menselijke activiteiten binnen het gebied en de hoeveelheid en kwaliteit van het stromend water in en door het gebied.

Ook is het noodzakelijk dat agrarische gebieden worden voorzien van zoveel mogelijke lozingen en kanalen, zodat de afvoer van het water sneller geschiedt in de richting van de kanalen en rivieren. Als laatst wordt er aanbevolen om het project aan te pakken volgens het gekozen oplossingsmodel met als conclusie dat indien het project volgens de aangedragen oplossingen wordt aangepakt, het gebied La Poule niet meer te kampen zal hebben met wateroverlast.