Covid19, de noodzaak van een GezondheidsRaad in Suriname

Sep 25, 2020

Het debacle van Covid19 dat zich gedurende het eerste kwartaal van 2020 in Italië, Nederland en Spanje voordeed, zorgde ervoor dat Public Health Specialisten en het Ministerie van Volksgezondheid reeds in staat van paraatheid werden gebracht.

Het Covid19 virus vond in Suriname vanaf 12 maart 2020 als eerste via de werkvloer zijn weg naar meerdere personen. Hierdoor werd er ook van de bedrijfsarts het nodige verwacht namelijk:
• alertheid bij griepverschijnselen onder medewerkers
• advies over gebruik van PPE bij administratieve beroepen
• inzicht in ventilatie en luchtreiniging van bedrijfsruimten en in ergonomische standaarden mbt besmetting, evenals het adviseren over de bedrijfskantine of schaftruimte
• adviseren bij transport, het meerijden met een collega, vriend of vriendin in een airconditioned auto, zonder het op hebben van neus-mondkapjes
• Het toepassen van “quarantaine-verzuim” in geval van besmette contacten
• Post-Covid19 patiënten wijzen op de mogelijkheden van fysiotherapeutische- en psychologische begeleiding
• Adviseren inzake de kosten bij doorbetaling van loon en sociale lasten tijdens perioden van quarantaine, de indeling in meerdere shiften, om zodoende het aantal aanwezige personen per vierkante meter vloeroppervlak en hierdoor de kans op besmetting, zo laag mogelijk te houden en het gedurende enkele uren tot enkele dagen sluiten van het bedrijf in verband met reiniging en ontsmetting. Op 02 mei telde Suriname 0 positief geteste personen en was er helaas één (1) overledene te betreuren. Op 24 september 2020 telde Suriname 4.789 confirmed
cases, 102 deaths en nog 109 active cases. Alle cijfers die in de hierna volgende analyse volgen zijn afkomstig van de website van de Johns Hopkins University of Medicine https://coronavirus.jhu.edu/map.html
Het betreft cijfers van Suriname, van de buurlanden en van een aantal Caricomlidlanden, waaraan Aruba en Curaçao zijn toegevoegd. Het betreft het gemiddeld aantal besmettingen op dagbasis, uitgaande van het verschil in besmettingen (confirmed cases) tussen twee tijdstippen gedeeld door het aantal dagen in die periode.

In tabel 1. valt de dalende trend op voor Amapa en Frans Guyana na medio juli, terwijl Suriname en Guyana een stijgende trend vertonen. Amapa lijkt qua oppervlakte, inwonersaantal en klimaat redelijk op Suriname.

Tabel 2. Jamaica en Trinidad & Tobago laten nog een toename van besmettingen zien, terwijl er ook op Aruba, Curaçao en in Guyana nog sprake is van toename van besmettingen. De dalende lijn van Suriname heeft zich voortgezet.

Het gemiddeld aantal besmettingen in september bedroeg 27 (10 – 35) per dag en de gemiddelde R-waarde (maat voor besmettingsrisico) in de periode 13 – 25 sep. 0.70 (0.60 – 1.00) = toename van het aantal besmettingen in een verzamelperiode,

Conclusies

• Op basis van de cijfers van zowel de buurlanden als van de Caricom,
voornamelijk eilanden met een redelijk controleerbare grens, mag gesteld
worden dat Suriname na 16 juli 2020 zorgwekkende cijfers liet zien.

• Gezien de cijfers van Frans Guyana en Guyana, zou het opzetten van een
InterGuyana Covid19 Management Team zeker van betekenis kunnen zijn.

In Suriname, Guyana en Trinidad & Tobago zijn de effecten van de verkiezingen, het resultaat en de betwisting daarvan en de machtswisseling tot uiting gekomen in de cijfers van besmettingen in de periode van en na de regeringsformatie.

• Op Aruba heeft het open stellen van de grenzen zijn tol geëist

• Gedurende de periode 01 juni tot 16 juli is er een lineaire stijging te zien, waarbij noch de lockdown van 08 – 22 juni noch die van latere datum een duidelijk effect heeft gehad op het aantal besmettingen;

• Op 22 aug. was er voor Suriname al een geringe daling van de besmettingen zichtbaar, welke zich vanaf toen voortgezet heeft in september.

NB1. (16 aug) De Aruba case kan meegenomen worden als een lesson learned voor het in een later stadium weer opengooien van de grenzen en het daarmee gepaard gaande systeem van controle op in quarantaine geplaatste gearriveerde personen. Het belang van het verplichten tot een vorm van quarantaine blijkt hieruit duidelijk.

NB2. (28 aug) De aanvang van de droge tijd met een zeer hoge UV-straling (boven de 10), een gunstig luchtvochtigheidspercentage (50 – 70%), een open wolkendek (< 50% bedekking) en een relatief korte tijd tussen zonsondergang en het ingaan van de avondklok zijn factoren die mede van invloed zijn op besmetting met het Covid19 virus.

Duidelijk is dat veel van het bovenstaande niet direct of soms geheel niet tot de expertise en het vakgebied van noch de bedrijfsarts noch enig ander medisch specialist hoort.

Er is sprake van een pandemie waarbij de noodzaak van overleg met en aansluiting bij internationale instituten en wetenschapscentra duidelijk is. Evenzo is de participatie van delen van de Regering maar in elk geval het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking hiervoor noodzakelijk.

De epidemie in Suriname heeft vrijwel alle sectoren geraakt of zal deze nog raken en maakt het hebben van een Gezondheidsraad bijzonder wenselijk, zo niet noodzakelijk. Ook andere gezondheidsvraagstukken zoals o.a. het gebruik van kwik, zware metalen, pesticiden, oplosmiddelen en gevaarlijke stoffen en de levensgrote dreiging van nietoverdraagbare aandoeningen (NCD’s) vragen dringend om aandacht.

GEZONDHEIDSRAAD


Taak
De raad brengt op basis van de stand van wetenschap – gevraagd en ongevraagd – advies uit aan Regering en DNA over kwesties de totale volksgezondheid rakende.

Dit betreft de gezondheidszorg, preventie, voeding (kwaliteit, veiligheid en
zekerheid), fysieke beweging en lichamelijke ontspanning, de leefomgeving
zowel fysiek als mentaal, de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden, de
innovatie (met name ICT en Health Information Systems) en kennisinfrastructuur, waaronder opleidingen, instituten en de universiteit.

Vragen voor de raad De meeste adviesvragen zijn afkomstig van de Minister van Volksgezondheid (VGZ). Ook de Ministers van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), Natuurlijke Hulpbronnen (NH) van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) zullen vaste
vragenstellers zijn. Terwijl ook ministeries gezamenlijke verzoeken kunnen indienen.

De Gezondheidsraad adviseert ook op eigen initiatief over ontwikkelingen in de wetenschap die voor het overheidsbeleid van belang kunnen zijn. Deze signalering geschiedt zowel door samenwerken met eigen- als met buitenlandse experts.

Veel sectoren maar met duidelijke grenzen. De Gezondheidsraad adviseert over een groot scala aan onderwerpen, allemaal verband houdend met de gezondheid, waarbij steeds de stand van wetenschap het uitgangspunt dient te zijn. Ethische- en maatschappelijke gevolgen van wetenschappelijke ontwikkelingen dienen hierbij de boventoon te voeren, vooral gezien de huidige ontwikkeling in en van het digitale tijdperk. De raad is echter geen uitvoerder van beleid, doch slecht adviseur waardoor de verantwoordelijkheid voor het maken van beleid en het nemen van beslissingen, steeds de Regering c.q. DNA zal regarderen.

Organisatie

• Raad bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter en maximaal 30 leden, allen benoemd door de President van de Republiek Suriname op basis van hun eigen specifieke deskundigheid dusdanig gekozen, dat de raad de haar toebedeelde taak kan uitvoeren. De Raad wordt benoemd voor een periode van 5 jaar.
• Presidium, waarin zitting hebben de voorzitter en ondervoorzitter van de raad en de voorzitters van alle vakgroepen en commissies.
• Secretariaat, staat ten dienste van de raad
• Vakgroepen, dit aantal is begrensd evenals het aantal commissies omdat het totaal aantal voorzitters, het maximaal aantal raadsleden niet mag overschrijden. Tot de vakgroepen behoren in elk geval de volgende disciplines:

 1. Milieu
 2. Public Health
 3. Geneeskunde
 4. Voeding
 5. Beweging
 6. Recht, wet en ethiek
 7. Arbeid en gezondheid, arbeidshygiëne en bedrijfsveiligheid
 8. Epidemiologie
 9. ICT, onderwijs en wetenschap
  • Commissies, zie qua beperking onder vakgroepen. Een aantal vaste commissies spruiten voort uit de deelgebieden van het Bureau Openbare Gezondheidszorg, dat mogelijk zal overgaan in het Surinaams Publieke Gezondheidszorg Instituut waartoe in elk geval gerekend mogen worden
 10. Zwangerschap en zuigelingenzorg
 11. Vaccinatie- en reizigersbeleid
 12. Overdraagbare aandoeningen waaronder, maar niet uitsluitend, malaria, filaria, bilharzia, virusziekten met aedes egypti als vector, HIV-AIDS, virale seizoenaandoeningen als (SARS, HN1, Vogelgriep, Covid19)
 13. Niet-overdraagbare aandoeningen en Healthy lifestyles.

Bron: Stichting Bedrijfsgezondheidszorg
Drs. J.N. van Charante,
Sociaal Geneeskundige
Bedrijfsarts.

Goede en waardevolle verslagen brengen aan onze lezers kost ons inspanningen, energie en heel vaak financiën. Connect brengt haar verslagen zonder bias of inmenging van politieke voorkeuren aan de lezers. Stel jij onze inspanningen op prijs, dan kun jij het werk misschien ook ondersteunen. Odersteun ons werk