De 4c’s van de 21st Century Skills

Sep 22, 2020

Covid-19, een levensbedreigende virus dat de hele wereld in haar grijp heeft. Dit virus zorgde ervoor dat op de wereld heel wat veranderingen plaatsvonden. Het gebruik van technologie nam toe en een ieder moest wennen aan een nieuw normaal met covid-19. Covid-19 is een van de uitdagingen waarvoor de wereld is komen te staan. Een dynamische arbeidsmarkt waarbij banen die productiegericht waren aan het verdwijnen zijn en daar in de plaats nieuwe banen ontstaan die om flexibliteit, productiegerichtheid en een creatief en kritisch denkvermogen vragen vormen een nieuwe uitdaging voor de wereld. De 4C’s (Critical Thinking, Creativity, Collaboration en Communication), een set van algemene, generieke vaardigheden die deel uitmaken van de 21st century skills, worden in deze eeuw gezien als vaardigheden om in een steeds veranderende wereld effectief en efficiënt te kunnen functioneren (Thijs, Fisser & Van der Hoeven, 2014). De 21st century skills zijn een overkoepelende beschrijving van kennis, vaardigheden en attitudes die worden gezien als voorwaarden voor succes op de wereld (Germaine, Koeller, Richards & Schubert-Irastorza, 2016). Critical Thinking (C1) is het kunnen analyseren, interpreteren en doelgericht redeneren van informatie. Creativity (C2) is het kunnen oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren van nieuwe toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken. Collaboration (C3) houdt in gezamenlijk een doel kunnen behalen, elkaar ondersteunen en andere visies en verschillen kunnen respecteren. Communication (C4) is het doelgericht wisselen van informatie en betreft de interactie tussen mensen waarbij gebruik gemaakt wordt van passende communicatiemiddelen en ICT mogelijkheden (Curriculum.nu & SLO, 2018).

4C’s in het onderwijs

Het is belangrijk dat de 4C’s in het onderwijs worden geïncorporeerd, zodat lerenden al reeds vroeg deze vaardigheden onder de knie hebben (Ori, Schoenmakers & Van Wing, 2015). Het curriculum wordt beschouwd als het hulpmiddel waarmee de 4C’s in het onderwijs kunnen worden geincorporeerd. Een curriculum is een leerplan waarbij uitgaande van een visie leerdoelen worden vastgesteld die gekoppeld worden aan leerinhouden en leeractiviteiten (Van Akker, 2011). Het curriculum kent verschillende verschijningsvormen namelijk: het formele curriculum welk de doelstellingen en eindtermen van een opleiding bevat, het uitgevoerde curriculum dat tot uiting komt tijdens de colleges waarbij de leerdoelen en leerinhouden van de aangeboden vakken met behulp van didactische werkvormen in praktijk worden gebracht en het gerealiseerde curriculum dat het laatste deel vormt van het curriculum welk tot uiting komt bij toetsing van de aangeboden leerstof tijdens de colleges (Ori et.al., 2015). Het is belangrijk dat tijdens de colleges de ruimte en steun worden geboden aan studenten om de 4C’s bij hun zelf te ontwikkelen en dat deze vaardigheden getoetst worden door de docenten.

Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde (A&O), een studierichting die deel uitmaakt van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus), heeft in de studiegids voor het collegejaar 2019-2020 opgenomen doelstelling 2 die alsvolgt luidt:

“Het vormen van studenten die een open en kritische houding hebben voor wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen én die vaardigheden bezitten welke noodzakelijk zijn voor levenslang leren en professionele groei” (Studiegids Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde, 2019).

De schuingedrukte delen van de doelstelling impliceren dat de 4C’s door A&O belangrijk worden geacht. De doelstelling is opgenomen in het formele curriculum van A&O. Echter kan er geen concreet antwoord worden gegeven of de 4C’s tijdens de colleges van A&O (uitgevoerd curriculum A&O) aangeboden worden én of deze getoetst worden (gerealiseerd curriculum A&O). De uitvoering  en toetsing van vaardigheden is vaak genoeg een complex proces (Thijs et.al., 2014). Naar aanleiding hiervan is onderzoek gedaan in hoeverre de 4C’s aangeboden worden in het uitgevoerde en gerealiseerde curriculum van A&O. Naar aanleiding hiervan is de volgende centrale vraag geformuleerd:

“In hoeverre worden de 4C’s van de 21st century skills in het uitgevoerde en het gerealiseerde curriculum van A&O aangeboden om doelstelling 2 in het formele curriculum van A&O te bereiken?”

Methodiek

Dit onderzoek betreft een exploratief kwantitatief onderzoek dat is uitgevoerd met een zelfontwikkelde checklist en twee zelfontwikkelde gestructureerde vragenlijsten met een cronbach’s alpha (betrouwbaarheids alpha) van respectievelijk 0.983 en 0.865. De verkregen alpha’s zijn boven de vastgestelde norm van 0.60 welke aangeeft dat de resultaten die verkregen zijn middels deze vragenlijsten aannemelijk zijn. De vragenlijsten zijn geschaald op een 5 punt Likertschaal en met behulp van frequentie tabellen die statistiche gegevens opleveren is de centrale vraag beantwoord. Aan dit onderzoek hebben 12 docenten, de leidinggevenden en 35 studenten, allen van A&O deelgenomen.

Resultaten van het onderzoek

De resultaten verkregen uit dit onderzoek wijzen uit dat in het uitgevoerde curriculum van A&O de 4C’s, C1 (critical thinking), C2 (creativity), C3 (collaboration) en C4 (communication), voor respectievelijk 65%, 50%, 67,2%, 57,2% zijn vertegenwoordigd met andere woorden: tijdens de colleges van A&O krijgen de studenten de ruimte en de steun om de 4C’s bij zichzelf te ontwikkelen. De toetsing van de 4C’s vindt ook vaak (in voldoende mate) plaats. C1 en C2 worden voor meer dan 50 % vaak tot altijd getoetst, terwijl de C3 en C4 voor respectievelijk 33% en 25% vaak getoetst worden. De toetsing van de 4C’s vindt voornamelijk formatief, tijdens het leerproces, plaats en de toetsvormen die het meest voorkomen zijn schriftelijke tentamens, mondelinge presentaties en werkstukken.

Conclusie

Aan de hand van de verkregen resultaten is geconcludeerd dat de 4C’s (voor meer dan 50%) invulling krijgen in het uitgevoerde en het gerealiseerde curriculum van A&O, dus wordt doelstelling 2 van A&O in voldoende mate bereikt. In principe heeft A&O een voorsprong in die zin dat de 4C’s in het uitgevoerde en het gerealiseerde curriculum van A&O al expliciet worden aangeboden, terwijl doelstelling 2 van A&O de 4C’s nog impliciet weergeeft.

Discussie

De conclusie die is getrokken voor de centrale vraag valt in voldoende mate mee in  vergelijking met de aanwezigheid van de 4C’s in het curriculum van landen zoals Finland en Australië. Deze landen die al in een ver gevorderde stadium bevinden qua implementatie, onderwijs en evaluatie (toetsing) van de 21st century skills ondervinden ook uitdagingen. De opleiding A&O heeft nagenoeg deze uitdagingen nog niet, maar om een curriculum omslag te kunnen maken waarin de 4C’s voor altijd vertegenwoordigd en verankerd zijn, zal ook A&O voor soortgelijke uitdagingen te komen staan voor wat betreft de implementatie en evaluatie van de 4C’s van de 21st century skills.

Aanbevelingen voor A&O

  • Gebruik van capstone projects om de 4C’s aantoonbaar te maken bij toetsing
  • Vervolg onderzoek naar de perceptie van de docenten van A&O voor continue kwaliteitsbewaking curriculum A&O
  • Introduceren van PBL assessments bij A&O voor projectmatig toetsen.

Referenties

Akker van den J. (2011). Leraren als curriculum ontwerpers. Leiden: ICLON (Universiteit van Leiden).

Anton de Kom Universiteit van Suriname. (2019). Studiegids Agogische wetenschappen & Onderwijskunde. Paramaribo.

Germaine R., Koeller M., Richards J. & Schubert-Irastorza C. (2016). Purposeful Use of 21st Century Skills in Higher Education. Journal of Research in Innovative Teaching, 9(1).

Ori H., Schoenmakers L. & Vanwing T. (2015). Samen duurzaam onderwijs realiseren. De inzet van effectieve interventies in Suriname. Leuven, Belgie: Lannoo Campus.

Thijs A., Fisser P. & Van der Hoeven M. (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs: een conceptueel kader. Enschede: SLO.

Curriculum.nu i.s.m. SLO. (2018). Handreiking brede vaardigheden voor ontwikkelteams en ontwikkelscholen. Retrieved april 8, 2020, from https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/04/Rapport-Handreiking-brede-vaardigheden.pdf

Artikel geschreven door: Ramsoedh Neviditija, Roma

Foto: Ramsoedh Neviditija, Roma.

Roma studeerde in de maand september 2020 af aan de Faculteit A&O.

Odersteun ons werk