Ook arbeidsongeschikten hebben in Suriname recht op eerlijke arbeidsplaatsen

Aug 21, 2020

Foto: Acheber Jamin

Welke bijdrage levert de overheid aan de re-integratie van arbeidsongeschikten in de publieke en private sector? Best wel een onbekend en weinig besproken onderwerp in Suriname.

Uit recent onderzoek is gebleken dat er vanuit overheidswegen geen specifiek re-integratie beleid is voor arbeidsongeschikten in Suriname.

Op 13 augustus 2020 presenteerde Acheber Jamin op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Public Administration) de resultaten van dit onderzoek. Het onderwerp en titel waarover hij schreef is: Re-integratie van Arbeidsongeschikten op de Arbeidsmarkt.

In het kader van dit onderzoek zijn er gesprekken gevoerd met verschillende ministeries zoals (Arbeid- Jeugd en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Sociale Zaken en Volkshuisvesting etc.). Ook zijn andere belanghebbende actoren zoals de Vereniging Surinaamse Bedrijfsleven (VSB, binnen het onderzoek betrokken.

Er is een Suriname Ongevallen Regeling (SOR) welke wijzigingen heeft gekend tot het jaar 2002; welke specifiek ingaat op de verplichtingen van de werkgever om elke medewerker te verzekeren bij enige bedrijfsongeval of beroepsziekte.

Hierbij zou iemand die tijdelijk arbeidsongeschikt is geraakt door schadeloosstelling en medische behandeling terug kunnen keren binnen het arbeidsproces. Indien iemand door een (verkeers)ongeval blijvend arbeidsongeschikt wordt verklaard door de arts, zou die in aanmerking komen voor een invaliditeits- pensioen (Pensioenfonds) of sociale uitkering (Zociale Zaken). Voornoemde wordt als niet duurzaam beschouwd, terwijl re-integratie een proces behelst op weg naar passende arbeid.

Binnen het proces van re- integratie moeten de actoren zoals de leidinggevende en medewerker bereid zijn gemotiveerd mee te werken. In Suriname zijn de meeste infrastructurele werken en overige ditovoorzieningen zoals overheidsgebouwen etc. niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Daarnaast is er vanuit overheidswege, en delen van het bedrijfsleven geen openheid voor re- integratie processen voor arbeidsongeschikten, vanwege financiële overwegingen. Zo wordt deze groep van mensen gauw in een hoekje gedrukt.

De belangrijkste conclusie welke uit dit onderzoek is uitgevloeid is dat de overheid moet gaan bleidsnetwerken, waarbij de juiste actoren worden betrokken voor de aanpak van dit probleem. De International Labour Organization (ILO) heeft genoeg aanbevelingen gegeven aan Suriname op het gebied van arbeidswetgeving. Voor het process van re- integratie zouden de juiste re-integratie instrumenten en programma’s ingezet moeten worden. De aanbevelingen binnen dit onderzoek roepen de overheid op de conventie, “Vacational Rehabilitation and Employment Convention” met haar aanbevelingen van de ILO te ratificeren. Ook het concept Arbeidsomstandigheden wet, 2019 zou goedkeuring moeten krijgen voor een gezond en veilige arbeidsklimaat in Suriname.

Met de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek zou volgens Jamin een stap gemaakt kunnen worden naar de verbetering van de wijze hoe er wordt gekeken naar arbeidsongeschikten.

“Ook hun hebben recht op eerlijke arbeidsplaatsen”. Ondanks hun beperking zouden zij ingezet moeten worden in het arbeidsveld, met of zonder werkaanpassing. Arbeid is een fundamenteel recht, welke verankerd is in de Grondwet van Suriname. Een ieder zou moeten werken en productief bijdragen aan de opbouw van de economie in Suriname, aldus Jamin.

Wetenschappers, onderzoekers en studenten.
Een onderzoek gestart of afgerond? Daar melding van maken op connect.sr?
Geen kosten aan verbonden. Stuur maar een email naar
info@connect.sr of bel/whatsapp naar +597 8853681